projekt: ICT v odborné přípravě studentů FP TUL        registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0310

Vytisknout

Inovace

ICT gramotnost

Naším cílem je v rámci klíčové aktivity 1 upevnit a rozvíjet dovednosti s digitálními technologiemi. Snažíme se studentům pomoci se správným a efektivním využíváním moderní techniky (počítačů/notebooků apod.) především při jejich studiu na vysoké škole. Inovativní kroky se tedy zaměřují na adaptaci předmětů zaměřených na výuku ICT gramotnosti a zpracování obsáhlejších dokumentů.

Současný stav

V rámci školské reformy byla do rámcových vzdělávacích programů ukotvena vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie. Úroveň kompetencí studentů je však velmi rozdílná. Pro ověření dostatečné úrovně nyní slouží povinný předmět dále nazývaný Základy ICT. Nejedná se o „klasický“ předmět s přednáškami či cvičením. Během semestru studenti absolvují pouze test. Pro studenty, kteří neprokáží požadovanou úroveň ICT gramotnosti, je připraven doplňovací/vyrovnávací dobrovolný kurz. Nově vzniklý povinný předmět Zpracování elektronických dokumentů je zaměřen především na rozvoj dovedností potřebných pro zpracování závěrečné práce (kancelářské programy).
Cílová skupina kombinované formy studia se ovšem od prezenční liší. Pro tyto studenty jsme ponechali jak oblast ICT gramotnosti, tak závěrečné práce v jednom předmětu. Sjednotili jsme však jeho formu pro všechny studijní obory kombinované formy.
Pro některé studijní (jedno)obory zůstávají předměty KAP/ICTP a KAP/ZED v bloku povinně volitelných.

Výchozí stav

Většina studentů měla ve svém studijním plánu Základy ICT. Tento předmět měl také svou podobu pro kombinovanou formu studia, zvláštní formu pak měla ještě sociální studia. Předměty se vesměs zaměřovaly na oblast ICT gramotnosti, zvláště na práci v programech kancelářského balíku.

Budoucí stav

ICT gramotnost se v budoucnu stane přirozenou součástí základního vzdělání. Nebude ji tedy nutné zvlášť ověřovat při vstupu studenta na vysokou školu. V takové situaci bude možné předmět Základy ICT zrušit. Předmět Zpracování elektronických dokumentů se bude moci více zaměřit na metodologii zpracování závěrečné práce místo zvládnutí technologií a v ideálním případě bude povinný pro všechny studijní obory.

Didaktická technika

Klíčová aktivita 2 navazuje na ICT gramotnost. Pedagog v současné škole by měl samozřejmě umět využívat počítač pro získávání informací, své studium, školní administrativu apod. Kromě počítače ale existují další technologické nástroje, které je možné do výuky zapojit. Zvládnutí práce s takovou technikou pomáhá i inovovaný předmět Praktika didaktické techniky.

Současný stav

V současné době je dokončena inovace obsahu hned několika předmětů. KPP/DVE je zaměřen na moderní demonstrační technologie (projekce a interaktivita) a v rámci KPP/PDT studenti získají první zkušenosti s tvorbou a využitím materiálů v rámci LMS (v našem případě Moodle). Oba předměty jsou nabízeny v navazujících magisterských studijních programech v bloku povinně volitelných předmětů tzv. společného základu.
Budoucí učitelé informatiky mají (možná trochu paradoxně) obdobné předměty KAP/PDTE a KAP/ELVE povinně v rámci svého odborného studia, samozřejmě v trochu obšírnější podobě.

Výchozí stav

Na fakultě bylo několik předmětů zaměřených na rozvoj dovedností v práci s didaktickou technikou. Předmět KPP/PDT s menší časovou dotací, ale s větším tematickým rozsahem, byl v bloku povinně volitelných předmětů „společného základu“ učitelských studijních oborů. Studijní obor Učitelství informatiky měl navíc mezi povinnými předměty KAP/PDTE s větší časovou dotací, ale užším zaměřením na interaktivní systémy. Katedra fyziky dříve ještě nabízela volitelný předmět KFY/DTPE.

Budoucí stav

Rádi bychom dosáhli spojení výše zmíněných předmětů do jednoho jediného. Tento předmět by měl rozsah každotýdenního jednoblokového praktického cvičení v nové digitální učebně. Tento předmět by v ideálním případě byl povinný pro všechny studenty učitelských oborů, jelikož tlak na využívání digitálních technologií ve výuce je patrný jak ze strany státu (resp. ČŠI), tak především ze strany samotných žáků základních s středních školy .

Počítačem podporovaná výuka

Když už učitel zvládne práci s počítačem a dalšími moderními technologickými nástroji, je na čase se zamýšlet, zda a jak integrovat tyto pomocníky do edukačního procesu. Tuto problematiku vnímáme jako přirozenou součást oborových didaktik a k jejich podpoře tedy směřují inovace v rámci klíčové aktivity 3.

Současný stav

V rámci klíčové aktivity je naplánováno proškolení akademických pracovníků v podobě systému školení zaměřených na jednotlivé digitální nástroje. Učebna H52 je tedy nově vybavena jak interaktivním systémem, tak žákovskými konvertibilními netbooky.
Byla ustavena Rada oborových didaktiků, která v únoru 2013 začala s přípravou inovací.

Výchozí stav

Analýza sylabů jednotlivých oborových didaktik nebyla ještě dokončena.

Budoucí stav

Rádi bychom dosáhli implementace problematiky počítačem podporované výuky do studijních plánů všech učitelských oborů ať již v podobě samostatného předmětu nebo jako součást oborové didaktiky.

Fotogalerie

Osoby

manažer projektu: Jan Berki
zástupce manažera: Petr Horčík
koordinátor konference: Daniel Vrbík

Kontakty

jan.berki@tul.cz | 485 352 304
petr.horcik@tul.cz | 775 269 222
daniel.vrbik@tul.cz | 485 352 333

Korespondence

Jan Berki (projekt inICT)
KAP FP TUL
Voroněžská 13
46001 Liberec