projekt: ICT v odborné přípravě studentů FP TUL        registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0310

Vytisknout

Za hranice

Klíčová aktivita 4 umožňuje jednak studentům absolvovat učitelskou praxi v jedné ze sousedních zemí, jednak akademikům poznat realizaci výuky v dotyčné oblasti na zahraničních univerzitách. Prioritně se snažíme zprostředkovat stáže v Německu a Polsku, neboť se jedná o naše nejbližší sousedy. Dlouhodobě dobrou spolupráci máme s Univerzitou Komenského v Bratislavě. Je možné rozšířit spolupráci i do jiných zemí EU.

Praxe:

V akademickém roce 2012/2013 Bc. Vojtěch Ešner si přivézl zkušenosti z belgického hlavního města, konkrétně z multilingualní školy v Bruselu.

Stáže:

V průběhu akademického roku 2012/2013 vyjela 1 kolegyně na bratislavskou Univerzitu Komenského. V následujícím akademickém roce 2013/2014 zkušenosti nasbíralo 11 pedagogů u našich východních sousedů, ale také v Německu a Polsku. V průběhu posledního akademického roku řešení 2014/2015 byly realizovány ještě 2 stáže.

Evropská škola v Bruselu

datum: 14. 1. – 8. 2. 2013
kdo: Bc. Vojtěch Ešner

Na měsíční praxi do Bruselu jsem vyrazil 13. ledna večer a do Bruselu se po komplikacích na česko-německých hranicích dostal s menším zpožděním. Bydlel jsem v rodině jednoho z učitelů české sekce, který mi nabídl volný pokoj pro hosty po celou dobu pobytu.

Samotná škola je obrovský komplex, do kterého je možné se dostat pouze přes přístupové brány hlídané bezpečnostní agenturou. V komplexu je mateřská škola, základní škola a střední škola. Vyučující tak mají možnost sledovat vývoj žáků od prvního příchodu do mateřské školy až po jejich ukončení studia na střední škole.

Hlavním cílem bylo vyučovat ICT a Informatiku v české sekci u prvního a druhého ročníku střední školy. Po dohodě se svým cvičným učitelem jsem oslovil i belgické vyučující, kteří učili v angličtině, zda by bylo možné přijít na náslechy i do jejich hodin. S tím nebyl problém a bylo mi nabídnuto u jednoho vyučujícího i učit šestý ročník anglické sekce.

Během praxe jsem se musel kromě základů francouzštiny naučit i se softwarem, který jsem předtím nepoužíval. Byla to právě výuka žáků šestého ročníku, kteří pracovali v prostředí Visual Basic a učili se základům programování v tomto jazyce. Díky mým předchozím zkušenostem s programováním v jiných jazycích jsem neměl problém se rychle zorientovat a žáky tak provést úplnými základy tvorby programu.

Získal jsem měsíc zkušeností na Evropské škole v Bruselu, kam bych se hned vrátil a v učení pokračoval jako jeden z vyučujících této školy.

Univerzita Komenského v Bratislave (INF)

datum: 15. 4. – 19. 4. 2013
kdo: Ing. Jindra Drábková, Ph.D.

Stáž Jindry Drábkové proběhla na Katedre základov a vyučovania informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity J. A. Komenského, a to v průběhu letního semestru 15. až 19. dubna 2013. V průběhu stáže výše jmenovaná navštívila 13 vyučovacích bloků (1,5 hodiny), a to jak přednášek, tak praktických cvičení. Přednášky a cvičení byly určeny pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia aprobace informatika a matematika, a to všech ročníků kromě třetího, jehož studenti byli v té době na učitelské praxi. Velkým přínosem byla také možnost zúčastnit se dvou prezentací – příprav na obhajobu dizertačních prací.

Velice zajímavý způsob komunikace vyučující se studenty v rámci výuky byl pomocí Google dokumentů místo použití dataprojektoru. Další příklad dobré praxe ve výuce informatiky je obsah předmětu Informační a komunikační technologie, který je zaměřen na používání širokého spektra aplikací, které studenti mohou ve výuce na základní nebo střední škole využít.

Velkým přínosem praxe v Bratislavě je možnost porovnat výuku, zaměření a obsah různých předmětů pro budoucí učitele kombinace informatika a matematika. Co se týče výukových metod, jsou velmi podobné výukovým metodám používaným v České republice.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

datum: 25. 11. – 5. 12. 2013
kdo: Mgr. Jan Berki

Na přelomu listopadu a prosince 2013 absolvoval Jan Berki stáž na oddělení didaktiky informatiky, Ústavu informatiky, Prírodovedecké fakulty, UPJS. Zúčastnil se jednak přednášek a cvičení realizovaných v rámci přípravy budoucích učitelů informatiky, matematiky či fyziky, jednak kurzů určených pro učitele informatiky z praxe v rámci jejich dalšího kvalifikačního rozvoje. Celkem se jednalo o 15 vyučovacích bloků. Zajímavou zkušeností bylo zapojení se do diskuse se studenty v rámci přípravy jejich bakalářských a diplomových prací.

V oblasti počítačem podporované výuky je výrazným rysem snižování produktové závislosti. Je ho dosahováno představováním freewarových a online aplikací, včetně jejich praktické ukázky a samotného využití pro konkrétní příklad. Pro podporu výuky pomocí moderních technologií byla vytvořena publikace. Studenti si také prakticky zkoušejí fyzikální experimenty s podporou počítače. Společně se při diskusích snaží najít vhodné využití například i v psychologii.

Pro výuku v rámci studijního programu Učitelství informatiky je typický vysoký podíl začlenění takových programovacích jazyků či prostředí, které jsou dobře využitelné i na základní škole. Přesto jsou s takovými nástroji řešeny i složitější úlohy. Efektivním nástrojem pro přípravu budoucích učitelů je propojení výuky didaktiky informatiky s reálnou výukou v rámci vedení počítačového kroužku pro zájemce ze ZŠ přímo na ústavu.

Univerzita Komenského v Bratislave (PV1)

datum: 27. 3. – 7. 4. 2014
kdo: PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

Stáž Jany Johnové proběhla na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK v Bratislavě během letního semestru 27. 3. – 7. 4. 2014. Stáž byla zaměřena na využití ICT ve výuce budoucích učitelů. V rozvrhu byly vybrány předměty, které jsou oborově blízké předmětům, které jmenovaná vyučuje na FP TUL. Hospitace proběhla v osmi různých předmětech a v jednom z nich J. Johnová aktivně vyučovala. Z vlastního zájmu navštívili tuto výuku i někteří slovenští kolegové. Vzhledem k odlišné struktuře přípravy učitelů 1. stupně na Slovensku, byly některé navštívené předměty součástí bakalářského studia, které je koncipováno pro učitele mateřských škol. Učitelé 1. stupně jsou vzděláváni až v rámci navazujícího magisterského studia.

Mimo výuku proběhly konzultace nejen s vyučujícími zvolených předmětů, ale o další výuce a využití ICT bylo diskutováno i s dalšími členy katedry, kteří byli v rozhovorech velmi vstřícní. Vzájemná výměna zkušeností byla přínosná pro obě zúčastněné strany. Na základě vykonané stáže byly navázány kontakty s některými členy katedry i vedoucím jmenované katedry. Obě strany projevily zájem o další spolupráci, proto při závěrečné diskusi s Dr. Osaďanem byl nastíněn rámec další spolupráce.

Po získaných zkušenostech lze konstatovat, že volené výukové metody slovenských kolegů jsou velmi podobné metodám, které využíváme pro výuku našich studentů. Odlišnost nacházíme ve vybavení pedagogické fakulty. Navštívená katedra má k dispozici pouze jednu interaktivní tabuli a dataprojektory si musí vyučující do výuky nosit. K dispozici nejsou ani PC ve třídě, což činí (dle vyjádření slovenských kolegů) obtíže například při prezentacích studentů. Pro skupinu 30 studentů je k dispozici učebna s osmi PC. Proto je zajímavým obohacením slovenská zkušenost v navázání spolupráce s komerční firmou, která umožňuje studentům vzdělávání v oblasti ICT. Tak je zajištěn základní přehled studentů v oblasti nejnovějších technologií využitelných ve výuce.

Univerzita Komenského v Bratislave (PV2)

datum: 27. 3. – 7. 4. 2014
kdo: Mgr. Hana Valešová, Ph.D.

Stáž Hany Valešové proběhla na Katedre výtvarnej výchovy a Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky Univerzity Komenského, a to v průběhu letního semestru 27. března až 7. dubna 2014. V průběhu stáže výše jmenovaná navštívila 7 vyučovacích bloků (1,5 hodiny), a to jak přednášek, tak praktických cvičení a výukových aktivit mimo univerzitu (galerijní animace ve Slovenské národní galerii). Výuka byla určená studentům bakalářského studia oboru  predprimární a primární pedagogika, jednooborová a dvojoborová výtvarná výchova a navazujícího magisterského studia aprobace Učitelství pro 1. stupeň, a to všech ročníků.

Příkladem dobré praxe ve výuce výtvarné výchovy je využívání powerpointových prezentací pro vizuální představení a obhajobu výtvarných projektů či semestrálních prací. Dále využívání počítačových úprav nafocených či naskenovaných reprodukcí výtvarných děl pro potřeby pracovních listů určených žákům různých věkových kategorií (pracovní listy pro výstavu Nestex ve Slovenské národní galerii). V předmětu Digitální fotografie se aktivně pracuje s grafickými úpravami fotografií v programu Photoshop.

Praktickým přínosem stáže v Bratislavě byla možnost osobně poznat a porovnat výuku, zaměření a obsah výtvarných předmětů pro budoucí učitele výtvarné výchovy všech stupňů škol včetně ZUŠ. Výukové metody jsou velmi podobné výukovým metodám používaným v České republice, přestože se struktura vzdělávání liší (na Slovensku je příprava primárních učitelů strukturovaná do bakalářského a navazujícího magisterského studia, u nás jde o nestrukturované magisterské studium).

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

datum: 3. 5. 2014 – 17. 5. 2014
kdo: doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.

Stáž Jany Příhonské proběhla na Instytutu Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie v průběhu letního semestru 3. 5. – 17. 5. 2014. Během stáže jmenovaná absolvovala několik hospitací na přednáškách a cvičeních v celkovém rozsahu 9ti vyučovacích bloků (90 minut) a měla dvě přednášky na didaktických seminářích v rozsahu 3 bloků výuky. Mimo to měla několik individuálních konzultací k upřesnění struktury studia a způsobu vedení výuky, zejména didakticky zaměřených předmětů. Cílem bylo zjistit převažující tendence ve způsobu využívání moderních informačních technologií při přípravě budoucích učitelů.

Přednášky a cvičení byly určeny vesměs pro studenty bakalářského studia se zaměřením na matematiku a též pro studenty magisterského studia.

Velice zajímavý a z hlediska budoucí praxe přínosný byl způsob komunikace vyučujících se studenty. Tato komunikace byla naprosto bezprostřední a bez jakýchkoli zábran. Studenti jsou vedeni k živé diskuzi jak mezi sebou navzájem, tak přímo s vyučujícím. To je dáno a umožněno především maximálním využitím PC přímo při výuce, kdy studenti sami vyhledávají doplňující informace a nečekají, že jim bude tato sdělena samotným vyučujícím.

Pokud se týká obecných výukových metod, jsou velmi podobné metodám užívaným v České republice.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

datum: 12. 5. 2014 – 15. 5. 2014
kdo: doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.

Stáž Jany Příhonské proběhla na Pedagogickém institutu PWSZ v Nowym Saczi v průběhu letního semestru 12. 5. – 15. 5. 2014. Během hospitací se jmenovaná zaměřila na přípravu studentů učitelství pro první stupeň základní školy. Navštívila i několik přednášek, resp. cvičení pro studenty učitelství druhého stupně v bakalářském studiu se zaměřením na matematiku v kombinaci s dalším předmětem. Způsob výuky a přípravy studentů dále konzultovala s přednášejícími a prof. Plockim.

Jmenovaná navštívila celkem 5 vyučovacích bloků (po 90 minutách) s cílem zjistit zastoupení a aktivní vyžívání výpočetní techniky zejména v didakticky zaměřených předmětech a v rámci celkové přípravy studentů. Vzhledem k tomu, že škola je celkem dobře vybavena moderní didaktickou technikou, byly tyto hojně využívány nejen při přednáškách, ale zejména při samostatné práci studentů.

Pokud se týká obecných výukových metod, tyto úzce korespondují s výukovými metodami užívanými v České republice.

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

datum: 22. 4. 2014 – 30. 4. 2014
kdo: Mgr. Jan Berki

Oddělení didaktiky informatiky na univerzitě v severoněmeckém Oldenburgu navštívil Jan Berki na konci dubna 2014. Zkušenosti sbíral jednak z výuky studentů bakalářského a magisterského programu zaměřeného na přípravu budoucích učitelů informatiky, jednak z výuky a projektového dne uskutečněného se žáky ZŠ (Grundschule). Během týdenního pobytu si kromě účasti na přímé výuce, což činilo 8 bloků, našel čas na aspoň letmé prostudování odborné literatury v univerzitní knihovně (resp. v oddělení zaměřeném na didaktiku a výuku informatiky).

Velmi důležitým tématem dnešní doby je Digital literacy, neboť se stala součástí kompetenčních požadavků na mnoho pracovních pozic. Nejde však jen o manuální zvládnutí technologie, ale také jde o změny (ať již pozitivní či rizikové) v myšlení či postupech, které s sebou ICT doba přináší. A na tuto oblast byla zaměřena výuky v předmětech přesahující didaktiku informatiky do počítačem podporované výuky.

Realizace výuky pro žáky základní školy přímo na pracovišti univerzity se opět se ukázalo jako pozitivní prvek pro obě strany. Žáci si na robotických stavebnicích rozvíjí svou schopnost algoritmicky přemýšlet nad problémem. Získávají zkušenosti s ikonickým programovacím jazykem. Budoucí učitelé informatiky i akademici získávají, resp. neztrácí, kontakt s výukou malých žáků.

Uniwersytet Warszawski (Institut iberských a iberoamerických studií)

datum: 17. 5. 2014 – 24. 5. 2014
kdo: Mgr. Iva Novotná

Stáž Ivy Novotné proběhla na katedře iberských a iberoamerických studií Varšavské Univerzity v letním semestru od 17. do 24. května. V průběhu stáže výše jmenovaná navštívila celkem 9 vyučovacích bloků (90 minut), z rozvrhu byly vybrány předměty podobné těm, které Iva Novotná sama vyučuje (převážně praktická jazyková cvičení a didaktika španělského jazyka) a v jednom z nich Iva Novotná aktivně vyučovala.

Příkladem dobré praxe je využití videa k procvičení různých gramatických jevů a také prostor věnovaný řadě aplikací, které studenti mohou při výuce španělského jazyka využít.

Po absolvované stáži lze konstatovat, že výukové metody používané polskými kolegy jsou velmi podobné těm, které využíváme pro výuku našich studentů. Podobné je i vybavení katedry, ne všechny učebny jsou vybaveny počítačem s připojením na internet či dataprojektory.

Hlavním přínosem stáže byla možnost poznat a porovnat výuku budoucích učitelů španělského jazyka v polské Varšavě.


Helmut Schmidt University, Hamburg

datum: 12. 6. 2014 –3. 7. 2014
kdo: doc. Ing. David Vališ, Ph.D.

Stáž Davida Vališe proběhla na ústavu/institutu mechaniky strojní fakulty Helmut Schmidt Univeristy v Hamburgu během letního semestru 12. 6. – 3. 7. 2014. Stáž byla zaměřena na využití ICT ve výuce budoucích techniků – inženýrů technických oborů. V plánu stáže a v době pobytu byly v rozvrhu vybrány takové předměty, které jsou oborově blízké předmětům, jež jmenovaný vyučuje na FM TUL anebo na jiných vysokých školách. Účast ve výuce proběhla v  několika různých předmětech (jejichž výčet je výše), přičemž v několika z nich se D. Vališ aktivně podílel na výuce a přípravě výuky. Participace v předmětech byla v souladu s principy a koncepcí předmětů, resp. studijních programů jaká je na TUL – čili bakalářský a magisterský studijní program.

Mimo organizovanou a absolvovanou výuku proběhly mnohé konzultace nejen s vyučujícími zvolených předmětů, ale rovněž ohledně další výuky a využívání ICT. Bylo široce diskutováno rozšiřování a využívání platformy ILIAS pro e-learningovou formu výuky a to i s dalšími členy ústavu a školy. V rámci práce v laboratořích a na experimentech byly samozřejmě hojně informační technologie prezentovány a využívány. Kolegové byli v rozhovorech velmi vstřícní a ochotní. Vzájemná výměna zkušeností byla, věřím, přínosná pro všechny zúčastněné strany. Na základě vykonané stáže byly nejenom prohloubeny kontakty současné, ale rovněž navázány kontakty nové s některými dalšími členy ústavu, fakulty i školy. Obě strany projevovaly průběžně zájem o další spolupráci, proto při závěrečné diskusi s panem profesorem Lammeringem byl nastíněn rámec další spolupráce pro budoucnost.

Po získaných zkušenostech lze konstatovat, že volené výukové metody německých kolegů jsou velmi pečlivě vybírány. Jsou samozřejmě podobné metodám využívaným v ČR, nicméně někdy se jeví, a to platí i pro využívání ICT, že pro některé případy je méně prostě více. Odlišnosti ve formě a přístupu v didaktickém procesu jsou poměrně minimální. Lze je nacházet v úrovni vybavení fakulty, v licenčním portfoliu software, v potřebách studentů pro výuku jednotlivých předmětů, apod. Navštívená univerzita má k dispozici velké množství dobře vybavených učeben, sálů, laboratoří, experimentálních míst, apod. K dispozici jsou PC jak v učebnách, tak v různých místech university a v laboratořích. Při individuální práci studentů na PC je každému k dispozici samostatné pracovní místo s dostatečným vybavením a úrovní.

Myslím si, že stáž byla zajímavým obohacením mého profesního života o zkušenost z německého prostředí. Stáž byla rovněž velkou zkušeností v prohlubování a navazování další odborné spolupráce se zahraniční institucí, která umožňuje studentům vzdělávání s pomocí ICT. Tak je zajištěno, že absolventi této instituce jsou pro svůj profesní život velmi dobře připravování a ke studiu mají velmi dobré podmínky, jež úspěšně konkurují vysokému standardu současných průmyslových firem.
 

doc. Ing. David Vališ, Ph.D.

Katolická univerzita v Ružomberoku (PF1)

datum: 29. 5. 2014 – 3. 6. 2014
kdo: Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.

Stáž Hynka Böhma proběhla ve dnech 29.5.–3.6.2014 na katedře geografie a katedře geoinformatiky PF Katolické univerzity v Ružomberoku. V průběhu stáže výše jmenovaný navštívil celkem 8 vyučovacích bloků – cvičení předmětů Pedagogický software, Základy e-learningu, Počítačová grafika, Prezentační software a terénní výuka v rámci předmětu: Fyzickogeografické a humánněgeografické mapování. Cvičení a terénní výuka byly určeny pro studenty bakalářského a magisterského učitelského studijního programu.

Dobrým příkladem z praxe lze uvést konzultace (diskuse) s dr. Kovačicem na téma multimediální technologie a využití sociálních sítí jako součást vzdělávání. K tematům, které zpracovávali studenti mě zaujaly „Digitálna priepasť a jej vplyv na regionálnu diferenciáciu" a  téma "Internetové stránky s geografickou tematikou.“

Přínosné bylo konfrontování studijního plánu a obsahu hospitovaných předmětů na katedře informatiky a katedře geografie (např. Využití multimédií v geografickém prostředí. Současně byly konzultovány a prostudovány informace o SVUČ, konferencích a odborné práci kolegů a kvalitní závěrečné práce studentů obou kateder. Oceňuji velmi vstřícný přístup dr. Kovačice.

Velkým přínosem praxe v Ružomberoku byla možnost porovnat výuku, zaměření a obsah různých předmětů pro budoucí učitele geografie. Výukové metody, jsou velmi podobné metodám používaným v České republice.

Katolická univerzita v Ružomberoku (PF2)

datum: 29. 5. 2014 – 3. 6. 2014
kdo: Mgr. Klára Popková, Ph.D.

Stáž Kláry Popkové proběhla na Katedře geografie Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku, v letním semestru 29.5. - 3.6.2014. V průběhu stáže výše jmenovaná navštívila celekm 9 vyučovacích bloků z toho 6 bloků zahrnovala samotná výuka - přednášky, cvičení (Základy kartografie a Základy geoinforamtiky a tematická kartografie) a 3 bloky terénního cvičení v rámci předmětu Základy kartografie. Přednášky, cvičení a terénní výuka byly určeny pro studenty bakalářského učitelského studia geografie. Dobrou zkušeností byly diskuse se samotnými studenty v rámci především terénní výuky.

Mezi zajímavé příklady dobré praxe lze zařadit zapojení ICT do výuky geografie/kartografie tj. moderně vybavena počítačová učebna (PC jednotky- terminály, SW ArcGIS, dataprojektor, interaktivní tabule pro prezentace a aktivní účast studentů ve výuce), využívání tabletů při sběru dat v terénu (jejich následné zpracování a analýza).

Velkým přínosem praxe v Ružomberoku byla možnost porovnat výuku, zaměření a obsah různých předmětů pro budoucí učitele geografie. Výukové metody, jsou velmi podobné metodám používaným v České republice.

Katolická univerzita v Ružomberoku (PF3)

datum: 29. 5. 2014 – 3. 6. 2014
kdo: prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.

Zahraniční stáž Huberta Hilberta proběhla na katedře informatiky a katedře geografie FP Katolické univerzity v Ružomberoku v letním semestru 13.5. – 26.5.2014. V průběhu stáže výše jmenovaný navštívil celkem 16 vyučovacích bloků – cvičení předmětů Pedagogický software, Základy e-learningu, Prezentační software, Počítačová grafika, včetně konzultací na katedře geografie obsahy a výuku předmětů Základy geoinformatiky, Didaktika geografie 3 (e-learning), Využití multimédií v geografickém vzdělávání. Současně jsem se zúčastnil terénního cvičení se studenty geografie na téma: Fyzickogeografické a humánněgeografické mapování. Cvičení a terénní výuka byly určeny pro studenty bakalářského a magisterského učitelského studijního programu.

Pozitivní přínos lze spatřovat v propojení vyučování ICT a oborové didaktiky.

K příkladů dobré praxe lze vyzvednout přípravu studnetů na využivání ICT ve výuce pro následnou tvorbu BP (el.učebnice, el.sbírka úloh a další). Student své zanlosti výuky s ICT prezentují na studentských vědeckých konferencích.

Velkým přínosem praxe v Ružomberoku byla možnost porovnat výuku, zaměření a obsah různých předmětů pro budoucí učitele geografie. Výukové metody, jsou velmi podobné metodám používaným v České republice.

Byly konzultovány a prostudovány informace o konferencích a odborné práci kolegů a témata závěrečných prací studentů z kateder informatiky a geografie. 

Fotogalerie

Osoby

manažer projektu: Jan Berki
zástupce manažera: Petr Horčík
koordinátor konference: Daniel Vrbík

Kontakty

jan.berki@tul.cz | 485 352 304
petr.horcik@tul.cz | 775 269 222
daniel.vrbik@tul.cz | 485 352 333

Korespondence

Jan Berki (projekt inICT)
KAP FP TUL
Voroněžská 13
46001 Liberec