Promoting Personal and Social Education in Inclusive Education

Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkluzivním vzdělávání

Smyslem projektu je vytvořit pro pedagogy ze základních škol Libereckého kraje metodickou příručku včetně podpůrných didaktických materiálů k podpoře osobnostní a sociální výchovy s facilitačním zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, akcentovanou na posílení jejich emoční inteligence v inkluzivním edukačním prostředí. Do projektu budou zapojeni proškolení pedagogové z pilotních škol a jejich žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Kompetence pedagogů k výuce se  prohloubí v supervizních setkáních. Aplikace metody bude opřena o prokázané kvalitativní práce v pilotních školách.

Registrační číslo

CZ.1.07/1.2.04/03.0002

Číslo a název prioritní osy

7.1 Počáteční vzdělávání

Název OP

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Liberecký kraj – Výzva č. 3 pro GP – oblast podpory 1.2

Číslo a název oblasti podpory

7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Období řešení projektu

19. 10. 2010 až 30. 6. 2012

Řešitel projektu

Technická univerzita v Liberci

Řešitelský tým

Pedagogové FP TUL, partneři

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Rozpočet projektu

4 548 960,42 Kč

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvinout inkluzivní prostředí základních škol zvýšenou informovaností zapojených pedagogů Libereckého kraje o metodách a formách práce včetně dalšího přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti osobnostní a sociální výchovy. Vytvořit a vydat metodiku a didaktický materiál zaměřený na oblast osobnostní a sociální výchovy. Proškolit vybrané pedagogy Libereckého kraje z 1. stupně pilotních základních škol formou zážitkových seminářů a pomoci jim metodiku zavést do jejich škol.

Základní škola a Střední škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 254/19, 152 00 Praha 5