Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy

Cílem projektu "Science Gate/Brána k poznání" je vytvořit a realizovat vzdělávací programy z oblasti přírodních věd pro žáky 2. stupně základních škol Libereckého kraje. V rámci projektu vznikne 8 tematických celků propojujících mezipředmětové vazby vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Programy budou zaměřeny na praktické činnosti, skupinovou práci a posilování klíčových kompetencí k řešení problémů a učení. Součástí každého tématu bude interaktivní workshop využívající zázemí science centra vybaveného funkčními modely a interaktivními exponáty. Důraz je kladen na samostatné řešení problémů, heuristické objevování přírodních zákonitostí a kritické posouzení získaných výsledků. Pro učitele budou vypracovány podrobné metodické návody ke všem navrženým aktivitám. Začlenění programů do ŠVP usnadní semináře a webový portál s metodickou podporou a lekcemi e-learningu. Projekt by měl přispět ke zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy a motivovat je k dalšímu studiu na školách technického směru.

Registrační číslo

CZ.1.07/1.1.09/02.0036

Název výzvy

Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

Období řešení projektu

1.10.2009 - 30.6.2012

Řešitel projektu

LABYRINT BOHEMIA, o.p.s.

Řešitelský tým

doc. Jiří Erhart

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

doc. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

FP, katedra fyziky

Rozpočet projektu

5 827 255
Technická univerzita v Liberci