Modern teacher - inovative pedagogical lectures for the teachers of primary and secondary education in Liberec country

Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje

Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje

Projekt vede k vytvoření, k akreditaci a realizaci krátkodobých inovativně pedagogických kurzů DVPP podporujících rozvoj dovedností a kompetencí učitelů potřebných k realizaci kurikulární reformy-minim.20 kurzů bohatě předmětově zaměřených (viz příloha). Cílovou skupinou jsou učitelé prvního a druhého stupně ZŠ, ale i učitelé SŠ v Libereckém kraji. Projekt vede k podpoře učitelů využívajících moderních vyučovacích strategií a k výměně jejich odborných zkušeností. V rámci téměř tříletého projektu bude vzděláno 300 pedagogů LK. Projekt je určen učitelům cizích jazyků, českého jazyka, učitelům prvního stupně, výtvarné a hudební výchovy, dějepisu, občanské výchovy, ale i matematiky či zeměpisu. Vedle hlavního výstupu projektu - proškolení pedagogů Libereckého kraje, budou vytvořeny rovněž moderní didaktické výukové materiály, e-learningové materiály, videomateriály s jejichž projektováním a vytvářením se pedagogové aktivně seznámí, aby je mohli nejen využívat, ale i sami vytvářet.

  Registrační číslo

  CZ.1.07/1.3.03/02.0021

  Číslo a název prioritní osy

  7.1 Počáteční vzdělávání

  Název OP

  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Název výzvy

  Liberecký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.3

  Číslo a název oblasti podpory

  1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

  Období řešení projektu

  1.9.2009 - 31.1.2012

  Řešitel projektu

  Technická univerzita v Liberci

  Řešitelský tým

  Hlavní koordinátor Doc.PhDr.Tomáš Kasper, Ph.D. 
  Odborný koordinátor BcA. Ivana Honsnejmanová

  Finančí manažer a administrátor: Ing. Daniela Brzezinová
  Sekretariát: Adriana Konečná
  Publicita: PhDr.Dana Kasperová, Ph.D.

  Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

  doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

  Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

  Katedra pedagogiky a psychologie na FP TUL

  Rozpočet projektu

  6 567 647,20 Kč

  Cíle projektu

  Cílem projektu je vytvoření, akreditování a realizace krátkodobých kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které povedou k naplňování cílů kurikulární reformy. Kurzy jsou mezipředmětového charakteru a pokrývají většinu vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Celkem bude proškoleno 300 učitelů LK. Kurzy se zaměřují jak na inovace didaktické, tak i obsahové.

  Další cíle:
  - rozvoj didaktických kompetencí, rozvoj dovedností umožňujících efektivní plánování vyučování, diagnostiku žáků a jejich vyučovacích potřeb, evaluaci učení a vyučování. Cílová skupina získá a prohloubí dovednosti podporující moderní strategie vzdělávání, efektivní plánování vyučovacích situací dle zásad Rámcových vzdělávacích programů. Osvojí si metody a postupy podporující jak zásady individualizace, tak i kooperace ve vyučování, využívání tvořivých a aktivizujících metod a postupů, participace žáků na procesu učení, využívání moderních forem hodnocení, komunikačních a sociálních strategií rozvíjejících příznivé sociální, emocionální a pracovní klima.
  - vybavit učitele takovými vzdělávacími přístupy, aby mohli adekvátně integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a umožnili jim tak maximální začlenění do procesu učení a vyučování.
  - vytvořit moderní vyučovací materiály, naučit učitele využívat a také navrhovat vlastní aktivizující pracovní listy a další materiály i s ohledem na využívání moderních informačních technologií ve vyučování.
  - rozvíjet u učitelů strategie reflexe a evaluace vlastních vyučovacích postupů a modelů, kriticky je hodnotit a dynamicky měnit
  -