Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů

Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů

V rámci projektu bude vytvořen komplexní, syntetizující a instruktivně pojatý vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů. Cílem projektu je 1) seznámit studenty a doktorandy filologických oborů s koncepcí české mluvnice a aplikovat ji v komunikaci doma i v rámci EU, 2) připravovat předpoklady pro vznik kvalitních jazykových a komunikačních příruček, zkoumat normu a kodifikaci současné češtiny, 3) umožňovat lepší uplatnění na trhu práce zejména v pedagogických profesích a v akademických oblastech, v ediční a redakční práci, v médiích, ale i ve filologických službách orgánů EU doma i v zahraničí. Výstupem projektu: budou učební texty, přednášky, semináře a cvičení pro studenty filologických oborů, publikace studií k moderní mluvnici češtiny.

Na zpracování textů se bude podílet padesátka předních lingvobohemistů z Univerzity Palackého v Olomouci (hlavní řešitelské pracoviště), Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a v Brně a z Technické univerzity v Liberci (partnerské spoluřešitelské organizace), jakož i z dalších bohemistických pracovišť, zejména FF UK v Praze, FF a PdF MU v Brně, FF Ostravské univerzity a PF v Plzni a Hradci Králové.

Registrační číslo

CZ.1.07/2.2.00/15.0275

Číslo a název prioritní osy

7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj

Název OP

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory

7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Období řešení projektu

10. 2010 - 31. 07. 2013

Řešitel projektu

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc./ Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra českého jazyka a literatury

Rozpočet projektu

10 002 148,88,- Kč

Cíle projektu

  1. Seznamovat studenty magisterských a doktorských studijních programů filologických oborů s moderní koncepcí jazykovědného popisu češtiny a přesvědčovat je o potřebnosti tohoto přístupu, který je výsledkem propojení a syntézy funkčního a strukturního přístupu naší světově proslulé jazykovědy (tzv. pražská školajazykovědná) s funkčními koncepcemi jazykovědy světové.
  2. Připravovat studenty jako budoucí nositele jazykovědné vzdělanosti na prosazování moderního funkčního přístupu k češtině jak v jazykovědných a učitelských kruzích, tak v laické veřejnosti. Je třeba nabídnout veřejnosti neotřelé a zajímavé pohledy na češtinu a spolupůsobit tak při zkvalitňování veřejné komunikace mluvené i psané.
  3. Chápat češtinu jako most k výuce cizího jazyka a jeho zvládnutí. Jedním z pádných důvodů, proč si má i veřejnost všímat mluvnice češtiny a zvládat ji, je současná potřeba znalosti cizích jazyků pro komunikaci nejen v EU, ale v celém globalizovaném světě. Studenti se v předkládaném projektu budou věnovat i studiím srovnávajícím českou gramatiku se strukturou  jazyků cizích.
Ústavu pro jazyk český AV ČR, Praza, Ústavu pro jazyk český AV ČR, Brno, Technická univerzita v Liberci, FF UK, Praha, FF a PdF MU, Brno, FF Ostravská univerzita, PF, Plzeň, PF, Hradec Králové