Practise for profession

3P - Praxe pro praxi

3P - Praxe pro praxi

V průběhu téměř tří let bude inovováno předmětové kurikulum žadatele v rámci vybraných akreditovaných programů dvou fakult: Textilní a Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TUL. Předměty budou rozšířeny o ICT techniky, případové studie, odborné přednášky, nové typy praxí, a to za využití potenciálu zapojených partnerů (FS ČVUT, ATOK, Liberecký kraj), kteří představují základ komplexní struktury pro partnerství komerčního a veřejného sektoru (v rámci stáží, exkurzí). Doplňkovým výstupem projektu bude nastavení monitoringu uplatnění budoucích absolventů ve vazbě na aktuální potřeby pracovního trhu, včetně rozšíření kurzů klíčových dovedností a změn v sylabech předmětů. Projekt je primárně určen téměř dvou tisícům VŠ studentů, cca 60 akademickým pracovníkům žadatele, avšak v průběhu realizace budou výstupy využity rovněž jako nástroje oslovení potenciálních zájemců o studium a jejich pedagogy.

  Registrační číslo

  CZ.1.07/2.2.00/15.0097

  Číslo a název prioritní osy

  2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

  Název OP

  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Název výzvy

  Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.2

  Číslo a název oblasti podpory

  2.2 Vysokoškolské vzdělávání

  Období řešení projektu

  1.1.2011 - 30.11.2013

  Řešitel projektu

  Technická univerzita v Liberci

  Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

  doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

  Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

  Fakulta textilní, děkanát

  Rozpočet projektu

  15 054 486,72 Kč

  Cíle projektu

   

  Prioritou žadatele je oborová zaměstnatelnost absolventů, proto je hlavním cílem projektu nastavení meziooborové spolupráce na úrovni fakult, vysokých škol a praxe. Toho bude dosaženo inovací předmětového kurikula akreditovaných programů s ohledem na potřeby praxe, podporou mobility studentů v rámci studia, diverzifikace  odborných praxí a soft-skills kompetencí studentů, a to na základě zpětné vazby od studentů, absolventů, zaměstnavatelů.
  Dílčí cíle projektu přestavují:
  • rozšíření kurikula vybraných programů o praxe, stáže, studijní pobyty, exkurze, a to zejména prostřednictvím participace partnerů;
  • rozšíření o ICT prvky ve výuce v návaznosti na praxi;
  • vytvoření uceleného systému předávání znalostí na základě monitoringu pracovního trhu;
  • zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského prostředí prostřednictvím spolupráce se školami, zejména prostřednictvím praxí a stáží;
  • zlepšení profesní mobility a komunikace mezi akademickým a podnikatelským prostředím na základě společných projektů, grantů, případových studií, studijních projektů;
  • vytvoření programu kariérního poradenství pro studenty.
  Za aktivní účasti cílových skupin budou  vytvořeny:
  • výukové texty pro inovované předměty;
  • metodiky praxí;
  • stálá nabídka různých forem zvyšování odbornosti ve vybraných oborech;
  • doplňkový program na téma soft-skills/klíčové dovednosti semináře (reporting, řízení vlastních projektů) pro studenty;
  • poradenský servis a aktivity pro stávající studenty - budoucí absolventy, zájemce o studium, stejně jako pedagogy SŠ na základě pravidelného sledování kvality absolventů a jejich adaptability na trhu práce.
  Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, České vysoké učení technické v PrazeFakulta strojní, Liberecký kraj