Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu

Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu

Projekt je zaměřen na inovaci výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Zdravotní význam koncepce stoupá s narůstajícím podílem sedavého způsobu života a duševní práce v naší populaci. Výzkumnými poznatky doložená klesající úroveň pohybové aktivity se týká i VŠ studentů. Na řadě VŠ se tělesná výchova neučí vůbec, na dalších se provádí sportovní činnost bez informací o významu pohybové aktivity v rámci aktivního životního stylu. Tento trend postihuje i jiné evropské země, proto budou řešitelé projektu využívat zahraničních zkušeností. Realizace projektu povede k vytvoření nové zdravotně orientované koncepce výuky tělesné výchovy a sportu na TUL použitelné i na ostatních VŠ v ČR.

Registrační číslo

CZ.1.07/2.2.00/28.0319

Číslo a název prioritní osy

7. 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název OP

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

28 – Žádost o finanční podporu z OPVK – Ipo – oblast podpory 2. 2

Číslo a název oblasti podpory

Žádost o finanční podporu z OPVK – Ipo – oblast podpory 2. 2

Období řešení projektu

01.03. 2012 – 28. 02. 2015

Řešitel projektu

Technická univerzita v Liberci

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra tělesné výchovy a sportu na FP TUL

Rozpočet projektu

16 864 895,52 Kč

Cíle projektu

Cílem projektu je provést inovaci výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Inovativní změny spočívají v úpravách obsahu výuky a v modularizaci jednotlivých předmětů/kurzů se zaměřením na rozvoj komponent zdravotně orientované zdatnosti u studentů TUL. Navržené inovace budou zohledňovat aktuální výzkumné poznatky, zahraniční zkušenosti, moderní trendy, atraktivitu sportovních aktivit a postoje cílové skupiny studentů TUL. Nový zdravotně orientovaný přístup k výuce směřuje k získání teoretických vědomostí a praktických dovedností využitelných při dlouhodobém provádění pohybových aktivit. Důraz je kladen na webovou podporu výuky a metodické materiály. Při sbírání zkušeností k výukovým inovacím budou řešitelé spolupracovat se zahraničními VŠ. V rámci odborných seminářů, tvorby metodických materiálů a evaluace inovované výuky bude realizována spolupráce s experty z praxe. Vytvořená zdravotně orientovaná koncepce výuky tělesné výchovy a sportu pro VŠ studenty v rámci konceptu aktivního životního stylu bude prezentována na závěrečné konferenci projektu pro použití na ostatních VŠ v ČR.