ICT in training of students at FP TUL

ICT v odborné přípravě studentů FP TUL

ICT v odborné přípravě studentů FP TUL

Přirozenou součástí profilu absolventa vysoké školy jsou kompetence týkající se informačních a komunikačních technologií (ICT). Uchazeč o práci bez znalosti práce na počítači má nižší šanci na uplatnění, zvláště na pracovních pozicích vyžadujících vysokoškolské vzdělání. Z několika zdrojů a z praxe (základních a středních škol) je znatelný požadavek na zvýšení ICT kompetencí zvláště budoucích pedagogů. Projekt má za cíl ucelenou řadou aktivit podpořit inovaci bakalářských a navazujících magisterských programů nejen v rámci pregraduální přípravy učitelů ve smyslu zvýšení ICT dovedností a  implementace ICT do výuky. Toho chceme dosáhnout především pomocí systému na vzájemně provázaných předmětů – Základy ICT, Elektronické dokumenty, Didaktická technika a Počítačem podporovaná výuka. Dále chceme umožnit studentům i akademickým pracovníkům získávat zkušenosti z praxe v zahraničí a zapojit zahraniční odborníky do formování předmětů na Technické univerzitě v Liberci.

inICT fc 300

Registrační číslo

CZ.1.07/2.2.00/28.0310

Číslo a název prioritní osy

7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název OP

CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

28 Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.2

Číslo a název oblasti podpory

7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Období řešení projektu

2. 1. 2012 až 30. 11. 2014

Řešitel projektu

Technická univerzita v Liberci

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

Mgr. Jan Berki

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra aplikované matematiky, FP TUL

Rozpočet projektu

10 330 641,34 Kč

Cíle projektu

V souladu s vyhlášením výzvy je hlavním cílem projektu inovovat koncept výuky ICT ve studijních programech bakalářského a magisterského stupně akreditovaných na FP TUL v souladu s aktuálními poznatky v tomto oboru a s potřebami trhu práce.

Prostředkem pro dosažení tohoto cíle jsou dílčí aktivity:

  • inovace předmětu Základy ICT jeho přizpůsobením rozdílným vstupním dovednostem prezenčních a kombinovaných studentů všech Bc. oborů akreditovaných na FP TUL (rozdělením na 3 předměty),
  • vybudování digitální učebny vybavené nejmodernější didaktickou technikou, která by sloužila pro pregraduální přípravu učitelů a jako laboratoř pro vývoj materiálů využívající tyto technologie,
  • zavedení předmětu Didaktická technika pro NMgr. učitelské obory zaměřeného na obecné didaktické a metodologické otázky implementace ICT jako didaktické techniky do vzdělávání na ZŠ/SŠ,
  • proškolení akademických pracovníků v zacházení s moderní didaktickou technikou,
  • implementace tématu počítačem podporovaná výuka do studijních plánů inovací existujících oborově-didakticky zaměřených předmětů nebo vznikem nových pro všechny akreditované Mgr. obory zaměřené na učitelství,
  • vytvoření příležitostí získávat zahraniční zkušenosti pro studenty a akademické pracovníky především formou praxe v zahraničí,
  • vytvoření platformy pro výměnu zkušeností s výukou ICT (a geoinformatikou) na všech stupních našeho vzdělávacího systému.

Cílem projektu je zajistit takovou inovaci systému vyučování ICT na FP TUL, který se pak stane dlouhodobě udržitelný jak odborně (bude stále reflektovat nejnovější trendy), tak finančně (bude využitelný bez nutných změn náročných na financování díky tomu, že budou vytvořeny kvalitní studijní opory s důrazem na jejich elektronickou formu; inovace předmětu Základy ICT uvolní kapacitu akad. pracovníků pro výuku dosud chybějících, z hlediska nezbytnosti pro profesní profil absolventa, důležitých ICT předmětů).