Strengthening international cooperation of the KLIMATEXT research team

Zapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce

Zapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce

Projektový tým se zaměřuje na vývoj pokročilých statistických modelů pro odhady pravděpodobností klimatických extrémů. Jedná se o vysoce aktuální téma, mj. v souvislosti se změnou klimatu a zvýšeným výskytem klimatických extrémů ve střední Evropě v uplynulých letech, zejména srážkových extrémů s devastujícími dopady na lidskou společnost. Vývoj statistických modelů pravděpodobností extrémů, které umožňují 1. zahrnutí závislostí na čase a dalších proměnných a 2. využití dostupných dat v prostoru za účelem zpřesnění odhadů v jednotlivých lokalitách nebo sítích uzlových bodů, je jedním z klíčových témat současné klimatologie i statistiky.

Tento mezioborový projekt povede k užšímu navázání výzkumu probíhajícího v ČR na mezinárodní aktivity a špičková zahraniční pracoviště, efektivně propojí vědce pracující v různých oblastech statistiky a klimatologie, a rozšíří povědomí o současném stavu řešení problematiky a možnostech těchto pokročilých metod mezi širší odbornou veřejností i studenty.

Registrační číslo

CZ.1.07./2.3.00/20.0086

Číslo a název prioritní osy

7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název OP

Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Název výzvy

Žádost o finanční podporu z OPVK

Číslo a název oblasti podpory

IPo- oblast podpory 2.3

Období řešení projektu

1. 10. 2011 - 30. 9. 2014

Řešitel projektu

Technická univerzita v Liberci

Řešitelský tým

Experti:

Hlavní manažer projektu, expert v oboru teoretická statistika: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Garant vědy a výzkumu, expert v oboru statistické modelování v klimatologii: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Expert v oboru klimatologie: Mgr. Romana Beranová, Ph.D.
Programátor statistických algoritmů: Mgr.et Mgr.Jan Dienstbier, Ph.D.
Expert v oboru hydrologie: Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Koordinátor zahraniční spolupráce: Mgr. Jozef Pecho
Expert v oboru analýza dat: Mgr. Martin Schindler, Ph.D. 
Expert v oboru GIS: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. 
Zahraniční expert-srážkové extrémy: Marta Angulo Martínez, Ph.D.

Administrativní pracovníci projektu:

Finanční manažer projektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Asistent a administrátor projektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

doc. RNDr. Jan Picek, CSc.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra aplikované matematiky

Rozpočet projektu

17 389 099,- Kč

Cíle projektu

Prioritou řešitele projektu je posílit rozvoj interdisciplinárního řešitelského týmu KLIMATEXT úzkou spoluprací se zahraničními výzkumnými pracovišti obdobného zaměření, která umožní přípravu a následné řešení společných projektů a společné publikace v prestižních vědeckých časopisech a dále zvýší kvalitu výzkumu v této oblasti v ČR. Dílčí cíle projektu představují:

  • získání zkušeností ze špičkových zahraničních pracovišť a navázání těsnější spolupráce s jejich vědci formou mobilit, stáží a kratších návštěv především na těchto institucích: Královský Nizozemský meteorologický ústav (KNMI); Center of Statistics and Applications, University of Lisbon; CSIC Zaragoza;
  • zvýšení kvality vědecké práce a prezentace získaných výsledků v mezinárodních časopisech;
  • koordinace odborné spolupráce se zahraničními pracovišti formou workshopů a příprava společných projektů vědy a výzkumu;
  • prezentace výsledků vědecké práce týmu na mezinárodních konferencích s možností zde sledovat nové trendy v oblasti výzkumu a navazovat nové mezinárodní kontakty;
  • uspořádání konferencí pro odbornou statistickou a klimatologickou veřejnost: Robust (sekce) v roce 2012 a konference věnovaná metodám odhadu extrémních srážek (s akcentem na problematiku extrémních povodní v povodí řek Nisa a Smědá v Libereckém kraji), pořádána v Hejnicích v roce 2013.