Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Projekt se zaměřuje na rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Jedná se o důležitý prvek, který vede ke zkvalitnění výuky na základních a středních školách. Jedná se o
rozšíření kvalifikace ve smyslu získání nového aprobačního předmětu pro učitele i ve smyslu získání dalšího
vzdělání zacíleném na výuku na vyšším stupni škol.
V rámci tohoto projektu budou vytvářeny nebo inovovány nové vzdělávací programy na základě aktuálních potřeb
pedagogických pracovníků. Bude také vytvořen Standard pro udělování akreditací pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků pro vzdělávací programy podle §6 písm. c) vyhlášky č.317/2005 Sb (dále Standard).
Vzhledem ke stále se rozvíjející potřebě distančního vzdělávání dojde i k vytvoření distančních modulů
vzdělávání, jejichž funkčnost a kvalita bude ověřována. Pro potřeby e-learningu budou vytvořeny nástroje pro
sebehodnocení, komunikaci s tutorem a další.

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.00/19.0007

Číslo a název prioritní osy

7.1 - Počáteční vzdělávání

Název OP

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Výzva k předkládání žádosti individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory

Oblasti podpory 7.1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Období řešení projektu

1 .4. 2011 - 31. 3. 2014

Řešitel projektu

Západočeská univerzita v Plzni

Řešitelský tým

Koordinátor projektu: doc. PaedDr. Jaroslav Perný, PhD.

Metodik projektu: doc. RNDr. Jana Příhonská, PhD.

Finanční manažer: Mgr. Iveta Krušková

Asistentka projektu: Romana Krušková

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

doc PaedDr. Jaroslav Perný, CSc

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

KPV

Rozpočet projektu

14 991 755,97

Cíle projektu

 

Konkrétně se jedná o následující cíle:

  • proškolení cílové skupiny ve vzdělávacích programech podle § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • vytváření nových vzdělávacích programů na základě aktuálních potřeb cílové skupiny
  • vytvoření Standardu pro udělování akreditací pro DVPP pro vzdělávací programy podle § 6 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • vytvoření a ověření distančních modulů pro vzdělávání
  • vytvoření nástrojů pro sebehodnocení, pro komunikaci s tutorem a hodnocení
  • vyhodnocení dopadů vzdělávání v pedagogické praxi na vzorku účastníků vzdělávání
Technická univerzita v Liberci