New approaches to the distance studies branch for elementary school teachers at the Faculty od Science, Humanities and Education, the Technical University of Liberec

Inovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL

Projekt je zaměřen na zkvalitnění učitelského přípravy (stávající studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základní
školy v kombinované formě studia) na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v
Liberci. Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - pětileté nestrukturované magisterské studium - je na FP TUL
nabízen od ak. roku 2007/08. Na základě dosavadních zkušeností s cílovou skupinou, s ohledem na moderní
terendy učitelské přípravy, v kontextu s požadavky kurikulární reformy a s ohledem na specifickou skupinu
studujících ( učitelé základních škol z s víceletou praxí), je nutné inovovat tento studijní obor - v rovině
přijímacího řízení, v oblasti vytvoření a doplnění výukových opor, v ohledu zohlednění praxe cílové kategorie při
plnění praktické části studia. V rámci projektu bude vytvořena metodika pro uznávání předchozího vzdělávání,
součástí projektu bude úprava přijímacího řízení zohledňující specifika pedagogických pracovníků a praxí.

Registrační číslo

CZ1.07/2.2.00/18.0027

Číslo a název prioritní osy

7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název OP

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

18 - Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.2

Číslo a název oblasti podpory

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.2

Období řešení projektu

01.06.2011 - 31.12.2013

Řešitel projektu

Technická univerzita v Liberci

Řešitelský tým

Hlavní koordinátor projektu - doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Finanční manažer projektu - Ing. Daniela Brzezinová

Asistent projektu - Adriana Konečná

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra pedagogiky a psychologie na FP TUL

Rozpočet projektu

4 249 361,01 Kč

Cíle projektu

Cílem projektu je významně zkvalitnit - inovovat učitelské studium v kombinované formě - studijní obor Učitelství
pro 1. stupeň základní školy na Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.
Jedná se o inovaci stávajícího studijního oboru, který od akademického roku 2007/08 FP TUL nabízí i v
kombinované formě studia. Zkvalitnění oboru bude vycházet z ohledu na cílovou skupinu - učitelé s praxí a z
dosavadních dlouhodobých zkušeností s realizací daného studijního programu na FP TUL. Inovace se bude týkat
pedagogicko-psychologické a praktické části studia - 24 povinných i povinně volitelných předmětů. Tato oblast
představuje stěžejní část studijního oboru.
Konkrétními cíli jsou: vytvoření elektronických studijních opor k 17 předmětům-kurzům pro studenty učitelství 1.
stupně v kombinované formě, vytvoření 5 moderních didaktických pomůcek (videozáznamů, interaktivních
materiálů) pro studenty. Dané opory budou v množství 100 ks namnoženy na CD disky a budou k dispozici jak v
katedrové knihovně katedry pedagogiky a psychologie na FP UL, tak i v Univerzitní knihovně TUL, aby k nim byl
zajištěn veřejný přístup a mohly být neustále využívány. Materiály a opory budou k dispozici po přihlášení na
webové adrese a portálu, který bude v rámci projektu zřízen a udržován.
Další cíl představuje inovace průběhu a kontroly pedagogické praxe u studentů kombinované formy (vytvoření
sítě spolupracujícíh fakultních škol pro studenty učitelství 1. stupně v kombinované formě studia a inovace
systému pedagogických praxí pro studenty kombinované formy učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Inovováno bude 7
kurzů/předmětů praxe. Bude vytvořena metodika pro uznávání předchozího vzdělání (zejména zohlednění
dosavadní dlouhodobé praxe studentů učitelství, kteří prokáží odbornou pedagogickou praxi). V neposlední řadě
je cílem úprava přijímacího řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí.