Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT

Projekt řeší zajištění studia k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle § 9 písm a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. (dále v textu studium ICTK). Významnou součástí projektu je inovace stávajícího studia, vytvoření a ověření nových nástrojů, které vedou k rozvoji kombinovaného vzdělávání. Budou vytvořeny e-learningové opory, knihovna elektronických materiálů a zpětnovazebné prvky studia.
V projektu vznikne inovace standardu pro DVPP. Nový program studia bude akreditován.
Jedná se o nadregionální projekt s územím dopadu ve více regionech ČR.

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.00/19.0016

Číslo a název prioritní osy

7.1 Počáteční vzdělávání

Název OP

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 1.3

Číslo a název oblasti podpory

7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Období řešení projektu

01.01.2011-31.1.2014

Řešitel projektu

Mendelova univerzita v Brně

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra aplikované matematiky, FP TUL

Rozpočet projektu

4 705 417,56 Kč

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávání koordinátorů informačních a komunikačních technologií a jeho následná realizace.
V projektu vzniknou a budou pilotně ověřeny nástroje, které vedou k rozvoji kombinovaného vzdělávání, a to včetně nejmodernějších forem výuky (videokonference a webináře). Budou vytvářeny e-learningové opory, vznikne prostředí pro elektronickou komunikaci s tutorem a získávání zpětné vazby, budou vytvořeny materiály pro elektronickou knihovnu odborných materiálů určených pro ICT koordinátory a také elektronické nástroje pro sebehodnocení (testy, příklady).
Všechny tyto materiály budou ověřeny a následně využívány při vzdělávání ICT koordinátorů. Bude využita spolupráce mezi žadatelem a partnerem k zajištění maximální odborné a didaktické úrovně studia. Některépřednášky a semináře budou společné a budou realizovány prostřednictvím videokonference. Účastníci studia si vyzkouší tyto nové metody práce, tak aby je mohli sami případně uplatňovat. Při užití těchto nových způsobů výuky dojde také k úspoře nákladů na cestování do místa studia. Dále bude možné pro vedení specifických seminářů (webinářů) využít odborníků z praxe, kteří by pro svou vytíženost nebyli schopni realizovat přednášení
vybraných kapitol na několika místech. Konference a webináře budou nahrávány a mohou být i dále pro výuku využity.
Materiály vytvořené frekventanty budou základem pro elektronická portfolia osobního růstu.
V projektu vznikne inovace standardu pro DVPP v souladu s nejmodernějšími trendy vzdělávání.

Technická univerzita v Liberci