Závěrečné zprávy SVUČ 2016

Závěrečné zprávy SVUČ 2016

 • Dana Batelková, Barbora Drástová
  Politická propaganda v československém filmu (1950 – 1960) – obrazobraz obraz „kulaka“
 • Tomáš Bendl
  Ekonomicko-geografické souvislosti soudobého vývoje cen ropy
 • Daria Busurulova
  Grafické vize postapokalyptického Londýna
 • Patrik Čech
  Edinburgh v díle Iana Rankina: Město chaosu a řádu
 • Martin Černý
  Detroit: vzestup a krach a jejich geografické souvislosti
 • Anna Drbohlavová
  Politické procesy 50.let 20 století-kauza Arnoštky Jeriové
 • Klára Dundrová
  Evropské hodnoty
 • Hana Dvořáková, Klára Hartychová, Martina Řádová, Ondřej Vojtíšek
  Inventarizace, katalogizace a analýza starých turistických map Jizerských hor
 • Věra Franková
  Personální obsazení rezidentur československé civilní rozvědky během tzv. studené války ve Švýcarsku – statistické vyhodnocení.
 • Lukáš Frýda
  Analýza ekonomických aktivit v rámci Libereckého kraje v letech 1991 a 2011 na základě dojížďky
 • Adéla Hudáková
  Problematika překladu minulého času ze španělštiny do češtiny
 • Klára Ježková
  Geografie zdraví
 • Daniela Kalajcidisová, Kateřina Daňková
  Hudební výchova jako metodotvorný činitel v průřezovém tématu environmentální výchova na 1. stupni ZŠ základního vzdělávání
 • Kateřina Nápravníková
  Kriminalita v Libereckém kraji
 • Tereza Růžičková
  Specifika dialektu Kanárských ostrovů a klasifikace nejběžnějších slov
 • Kateřina Hejnová, Markéta Středová
  „Místa paměti“ – Procházka po stopách německy mluvících obyvatel v Liberci

Pravidla SVUČ FP TUL (2018)

Čl. 1

Studentská vědecko-umělecká činnost (SVUČ)

 1. SVUČ FP TUL vyhlašuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Je určena pro studenty FP TUL, kteří jsou zapsaní zpravidla v bakalářských prezenčních studijních oborech.
 2. Obsahem SVUČ je vědecko-odborná nebo umělecká činnost plněná nad rámec studijních povinností plynoucích ze studijního plánu studijního oboru. Cílem SVUČ je motivovat studenty k účasti na řešení výzkumných projektů kateder, popř. k formulování projektů vlastních, pokud mají souvislost s jejich odborným růstem v studovaném oboru.
 3. Posouzením odborné úrovně přihlášek projektů SVUČ, jejich výběrem a doporučením k financování je pověřena Komise SVUČ FP TUL (dále komise) jmenovaná děkanem FP TUL.

Čl. 2

Průběh SVUČ

 1. Projekty SVUČ jsou jednoleté s obdobím řešení od začátku letního semestru do konce zimního semestru následujícího akademického roku. Řešení projektů SVUČ se řídí harmonogramem zveřejněným pro daný rok na webové stránce fakulty.
 2. Projekty SVUČ jsou zpravidla individuální, řešené jediným studentem. Ve výjimečných případech projektu řešeného dvojicí studentů musí být tento návrh zdůvodněn a obhájen. V takovém případě se předkládá jediná přihláška za celý řešitelský tým projektu.
 3. Student po dobu své účasti v SVUČ spolupracuje s konzultantem, který je zpravidla členem některé katedry nebo pracoviště FP TUL. Konzultant určuje pracovní náplň studenta, posuzuje průběžnou a závěrečnou zprávu studenta a doporučuje udělení stipendia.
 4. O průběhu řešení projektu SVUČ bude k datu stanoveném harmonogramem předložena průběžná zpráva. Ke konci doby řešení projektu bude předložena závěrečná zpráva.

Čl. 3

Přihlášení do SVUČ

 1. Student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu. Témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény konzultantů vždy k datu vyhlášení nové soutěže. Návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat konzultanta.
 2. Student vstupuje do SVUČ v 2. a/nebo 4. semestru bakalářského studia nebo dlouhého magisterského studia, příp. v 2. semestru navazujícího magisterského studia, a to vždy k začátku semestru.
 3. Konzultant se v daném roce podílí na vedení nejvýše dvou projektů SVUČ.
 4. Přihláška projektu obsahuje název projektu, jméno a příjmení studenta, program a obor studia, ročník studia, jméno, příjmení a pracoviště konzultanta, anotaci, cíle, výstupy, rozpočet a zdůvodnění projektu. V případě navazujícího projektu je doplněno zhodnocení předešlého projektu.
 5. Podané přihlášky projektů zhodnotí Komise SVUČ FP TUL. Komise vybere projekty k financování a své doporučení předá děkanovi FP, který o financování projektů s konečnou platností rozhodne.

Čl. 4

Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti

 1. FP jedenkrát ročně, zpravidla v první polovině měsíce února, organizuje Konferenci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL (dále konference), na které studenti prezentují dosažené výsledky formou odborné přednášky nebo jiné prezentace spojené s diskusí.
 2. Prezentace vychází ze studentem předložené závěrečné zprávy a další dokumentace, kterou schválil konzultant studenta. Konzultant vypracuje posudek na závěrečnou zprávu a nejpozději 3 pracovní dny před konáním konference jej společně se závěrečnou zprávou předá na DFP.
 3. Povinnou součástí přednášky studenta je multimediální prezentace.
 4. Konference může být v závislosti na počtu přihlášených rozdělena do sekcí. Pro každou sekci je jmenována komise z řad pedagogů FP nebo externích odborníků.
 5. Student – řešitel projektu oceněného na závěrečné konferenci prvním až třetím místem, si může požádat o financování jednoletého navazujícího projektu za současného splnění podmínky, že navazující projekt bude ukončen v řádné délce studia. Žádost o financování navazujícího projektu bude posouzena Komisí SVUČ FP TUL, která rozhodne, zda ji vyhoví a financování doporučí.

Čl. 5

Rozpočet projektu SVUČ

 1. Rozpočet projektu SVUČ se skládá z těchto položek: stipendijní prostředky, mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Položka stipendijní prostředky se dále dělí na stipendium odpovídající pevné částce 12 tis. Kč na osobu a rok, a na mimořádné stipendium do max. výše 5 tis. Kč (na osobu a rok) určené na úhradu mimořádných nákladů spojených s aktivní účastí studenta na vybrané tuzemské nebo zahraniční odborné konferenci. Požadavek na mimořádné stipendium musí být v komentáři k rozpočtu zdůvodněn především názvem konference, předpokládaným termínem konání, formou aktivní účasti studenta (příspěvek) a předpokládanými náklady.
 3. Položka mzdy je pevně stanovena ve výši 1600 Kč a je určena na vyplacení jednorázové mimořádné odměny konzultantovi úspěšně zakončeného projektu SVUČ.
 4. Položka odvody na sociální a zdravotní pojištění zahrnuje povinné odvody zaměstnavatele a je stanovena dle platných zákonných norem z výše položky mzdy.
 5. Základní stipendium SVUČ se vyplácí vždy zpětně za uplynulý semestr na základě hodnotící zprávy od konzultanta. Konzultant má právo na základě posouzení výsledků a průběhu řešení projektu navrhnout krácení stipendia.

 

Prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
děkan FP TUL

 

SVUČ 2016: seznam podpořených projektů

Děkan FP rozhodl o finanční podpoře celkem 19 projektů SVUČ, které budou v roce 2016 řešit studenti bakalářských a magisterských studijních oborů. Své výsledky budou prezentovat na studentské vědecké konferenci plánované na únor 2017.

 

Řešitelka/řešitel projektu Konzultant Katedra Název projektu
Černý Martin RNDr. František Murgaš, Ph.D. KGE Detroit: Vzestup a krach a jejich geografické souvislosti
Dundrová Klára RNDr. František Murgaš, Ph.D. KGE Evrposké hodnoty
Ježková Klára Mgr. Emil Drápela, Ph.D. KGE Geografie zdraví
Nápravníková Kateřina Mgr. Emil Drápela, Ph.D. KGE Kriminalita v Libercekém kraji
Řádová Martina, Vojtíšek Ondřej Mgr. Klára Severýnová Popková,Ph.D. KGE Inventarizace a katalogizace starých turistických map Jizerských hor a jejich následné zpracování metodami GIS (1900-1945) 
Dvořáková Hana, Hartychová Klára Mgr. Daniel Vrbík KGE Analýza obsahu vybraných starých turistických map Jizerských hor (1900-1945)
Frýda Lukáš Mgr. Kateřina Rudincová, Ph.D. KGE Analýza ekonomických aktivit v rámci Libereckého kraje v letech 1991 a 2011 na zákldě dojížďky
Bendl Tomáš Mgr. Kateřina Rudincová, Ph.D. KGE Ekonomicko-geografické souvislosti soudobého vývoje cen ropy
Drbohlavová Anna Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D. KHI Politické procesy 50.let 20 století-kauza Arnoštky Jeriové
Franková Věra Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D. KHI Personální obsazení rezidentur českosl.civilní rozvědky během tzv.studené války veŠvýcarsku 
Batelková Dana, Drástová Barbora prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. KHI Politická propaganda v československém filmu (1950-1960) - obraz ,,kulaka"
Hejnová Kateřina, Středová Markéta PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. KHI ,,Místa paměti"-po stopách německy mluvících obyvatel Liberce - retribuce, ,,Tábor na Výstavišti"
Růžičková Tereza doc. Miroslav Valeš, Ph.D. KRO Specifika dialektu Kanárských ostrovů a klasifikace nejběžnějších slov
Hudáková Adéla Mgr. Iva Novotná KRO Problematika překladu minulého času ze španělštiny do češtiny
Kalajcidisová Daniela, Novotná Kateřina MgA. Jana Konvalinková, Ph.D. KPV Hudební výchova jako metodotvorný činitel v průřezovém tématu envirimentální vých. na 1.st.ZŠ
Busurulova Daria Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D. KAJ Grafické vize postapokalyptického Londýna
Knotků Elliot Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D. KAJ Rozdílné perspektivi proměny FtM a MtF transgender lidí ve filmech Kluci nepláčou a Dánská dívka v porovnání se zkušenostmi české transgender komunity  
Čech Patrik Sándor Klapcsik, Ph.D. KAJ Edinburgh v díle lana Rankina: Město chaosu a řádu
Tišer Vít Sándor Klapcsik, Ph.D. KAJ Dekonstrukce, komická a filosofická hodnota postavy Smrtě v románech Zeměplocha Terryho Pratchetta

Harmonogram SVUČ

Studentská vědecko-umělecká činnost FP TUL

Harmonogram 2018

8. 3. 2018: Konec přijímání přihlášek pro rok 2018, Studijní oddělení DFP.
14. 3. 2018: Zveřejnění seznamu podpořených přihlášek SVUČ na www.fp.tul.cz/student/svuc.
31. 8. 2018: Předání průběžné zprávy o řešení projektu SVUČ vypracované studentem konzultantovi.
10. 9. 2018: Předání průběžné zprávy studenta a hodnocení konzultantem na DFP společně se souhlasem k vyplacení stipendia.
20. 1. 2019: Odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu SVUČ konzultantovi.
11. 2. 2019: Odevzdání závěrečné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.
13. 2. 2019: Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL.

Pravidla studentské vědecko-umělecké činnosti FP (SVUČ 2015)

Čl. 1
Studentská vědecko-umělecká činnost (SVUČ 2015)

SVUČ FP TUL vyhlašuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Je určena pro studenty především bakalářských prezenčních studijních oborů FP TUL.

Obsahem SVUČ je vědecko-odborná nebo umělecká činnost plněná nad rámec studijních povinností. Cílem SVUČ je motivovat studenty k účasti na řešení výzkumných projektů kateder, popř. k formulování projektů vlastních, pokud mají souvislost s jejich odborným růstem v studovaném oboru.

Téma řešené v rámci SVUČ se může stát východiskem pro budoucí bakalářskou práci a projekt studentské grantové soutěže FP TUL (dále SGS), nesmí být však totožné.

Posouzením odborné úrovně přihlášek projektů SVUČ, jejich výběrem a doporučením k financování je pověřena grantová komise FP TUL (dále komise) jmenovaná děkanem FP TUL. Předsedou komise je proděkan pro vědu a výzkum, komise má další 2 členy.

Čl. 2
Průběh SVUČ

Projekty SVUČ jsou jednoleté s obdobím řešení od začátku letního semestru do konce zimního semestru následujícího akademického roku.

Student si po úspěšné obhajobě projektu a na základě doporučení hodnotící komise konference SVUČ může požádat o financování jednoletého navazujícího projektu za současného splnění podmínky, že navazující projekt bude ukončen v řádné délce studia. Žádost o financování navazujícího projektu bude posouzena komisí SVUČ, která rozhodne, zda ji vyhoví a financování doporučí.

Student po dobu své účasti v SVUČ spolupracuje na základě individuální dohody se školitelem, který je členem některé katedry nebo pracoviště FP TUL. Školitel určuje pracovní náplň studenta, posuzuje průběžnou a závěrečnou zprávu studenta a doporučuje udělení stipendia.

O průběhu řešení projektu SVUČ bude k datu stanovenému harmonogramem předložena průběžná zpráva. Ke konci doby řešení projektu bude předložena závěrečná zpráva.

Čl. 3
Přihlášení do SVUČ

Student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu. Témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény školitelů vždy k datu vyhlášení nové soutěže. Návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat školitele z řad akademických pracovníků FP TUL.

Student vstupuje do SVUČ v 2. a/nebo 4. semestru bakalářského studia nebo dlouhého magisterského studia, příp. v 2. semestru následného magisterského studia, a to vždy k začátku semestru.

Přihláška projektu obsahuje název projektu, jméno a příjmení studenta, program a obor studia, ročník studia, anotaci projektu, cíle projektu, výstupy projektu, rozpočet projektu a zdůvodnění projektu. V případě navazujícího projektu je doplněno zhodnocení předešlého projektu.

Podané přihlášky projektů zhodnotí grantová komise. Komise vybere projekty k financování a své doporučení předá děkanovi FP, který o financování projektů s konečnou platností rozhodne.

Čl. 4
Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti

FP jedenkrát ročně, zpravidla v první polovině měsíce února, organizuje Konferenci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL, na které studenti prezentují dosažené výsledky formou odborné přednášky nebo jiné prezentace spojené s diskusí.

Prezentace vychází ze studentem předložené závěrečné zprávy a další dokumentace, kterou schválil školitel studenta. Školitel vypracuje na závěrečnou zprávu posudek nejpozději 3 dny před konáním konference.

Povinnou součástí přednášky studenta je multimediální prezentace.

V závislosti na počtu přihlášených může proděkan pro vědu a výzkum jednání konference rozdělit do sekcí. Pro každou sekci je proděkanem pro vědu a výzkum jmenována komise z řad pedagogů FP nebo externích odborníků.

Čl. 5
Rozpočet projektu SVUČ

Rozpočet projektu SVUČ se skládá z těchto položek: stipendijní prostředky, mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Položka stipendijní prostředky se dále dělí na stipendia odpovídající pevné částce 10 tis. Kč na celou dobu řešení projektu, a na mimořádná stipendia do max. výše 5 tis. Kč určená na úhradu mimořádných nákladů spojených s aktivní účastí studenta na vybranou tuzemskou nebo zahraniční odbornou konferenci. Požadavek na mimořádná stipendia musí být v komentáři k rozpočtu zdůvodněn především názvem konference, předpokládaným termínem konání, formou aktivní účasti studenta (příspěvek) a předpokládanými náklady.

Položka mzdy je pevně stanovena ve výši 1600 Kč a je určena na vyplacení jednorázové mimořádné odměny školiteli ke konci řešitelského období projektu SVUČ.

Položka odvody na sociální a zdravotní pojištění zahrnuje povinné odvody zaměstnavatele a je stanovena dle platných zákonných norem z výše položky mzdy.

Základní stipendium SVUČ se vyplácí vždy zpětně za uplynulý semestr na základě hodnotící zprávy od školitele. Školitel má právo na základě posouzení výsledků a průběhu řešení projektu navrhnout krácení stipendia.

Pravidla studentské vědecko-umělecké činnosti FP (SVUČ 2016)

Čl. 1

Studentská vědecko-umělecká činnost (SVUČ)

 1. SVUČ FP TUL vyhlašuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Je určena pro studenty FP TUL, kteří jsou zapsaní zpravidla v bakalářských prezenčních studijních oborech.
 2. Obsahem SVUČ je vědecko-odborná nebo umělecká činnost plněná nad rámec studijních povinností plynoucích ze studijního plánu studijního oboru. Cílem SVUČ je motivovat studenty k účasti na řešení výzkumných projektů kateder, popř. k formulování projektů vlastních, pokud mají souvislost s jejich odborným růstem v studovaném oboru.
 3. Posouzením odborné úrovně přihlášek projektů SVUČ, jejich výběrem a doporučením k financování je pověřena Komise SVUČ FP TUL (dále komise) jmenovaná děkanem FP TUL.

Čl. 2

Průběh SVUČ

 1. Projekty SVUČ jsou jednoleté s obdobím řešení od začátku letního semestru do konce zimního semestru následujícího akademického roku. Řešení projektů SVUČ se řídí harmonogramem uvedeným v čl. 6 těchto pravidel.
 2. Projekty SVUČ jsou zpravidla individuální, řešené jediným studentem. Ve výjimečných případech projektu řešeného dvojicí studentů musí být tento návrh zdůvodněn a obhájen. V takovém případě se předkládá jediná přihláška za celý řešitelský tým projektu.
 3. Student po dobu své účasti v SVUČ spolupracuje s konzultantem, který je zpravidla členem některé katedry nebo pracoviště FP TUL. Konzultant určuje pracovní náplň studenta, posuzuje průběžnou a závěrečnou zprávu studenta a doporučuje udělení stipendia.
 4. O průběhu řešení projektu SVUČ bude k datu stanoveném harmonogramem předložena průběžná zpráva. Ke konci doby řešení projektu bude předložena závěrečná zpráva.

Čl. 3

Přihlášení do SVUČ

 1. Student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu. Témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény konzultantů vždy k datu vyhlášení nové soutěže. Návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat konzultanta.
 2. Student vstupuje do SVUČ v 2. a/nebo 4. semestru bakalářského studia nebo dlouhého magisterského studia, příp. v 2. semestru navazujícího magisterského studia, a to vždy k začátku semestru.
 3. Konzultant se v daném roce podílí na vedení nejvýše dvou projektů SVUČ.
 4. Přihláška projektu obsahuje název projektu, jméno a příjmení studenta, program a obor studia, ročník studia, jméno, příjmení a pracoviště konzultanta, anotaci, cíle, výstupy, rozpočet a zdůvodnění projektu. V případě navazujícího projektu je doplněno zhodnocení předešlého projektu.
 5. Podané přihlášky projektů zhodnotí Komise SVUČ FP TUL. Komise vybere projekty k financování a své doporučení předá děkanovi FP, který o financování projektů s konečnou platností rozhodne.

Čl. 4

Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti

 1. FP jedenkrát ročně, zpravidla v první polovině měsíce února, organizuje Konferenci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL (dále konference), na které studenti prezentují dosažené výsledky formou odborné přednášky nebo jiné prezentace spojené s diskusí.
 2. Prezentace vychází ze studentem předložené závěrečné zprávy a další dokumentace, kterou schválil konzultant studenta. Konzultant vypracuje posudek na závěrečnou zprávu a nejpozději 3 pracovní dny před konáním konference jej společně se závěrečnou zprávou předá na DFP.
 3. Povinnou součástí přednášky studenta je multimediální prezentace.
 4. Konference může být v závislosti na počtu přihlášených rozdělena do sekcí. Pro každou sekci je jmenována komise z řad pedagogů FP nebo externích odborníků.
 5. Student – řešitel projektu oceněného na závěrečné konferenci prvním až třetím místem, si může požádat o financování jednoletého navazujícího projektu za současného splnění podmínky, že navazující projekt bude ukončen v řádné délce studia. Žádost o financování navazujícího projektu bude posouzena Komisí SVUČ FP TUL, která rozhodne, zda ji vyhoví a financování doporučí.

Čl. 5

Rozpočet projektu SVUČ

 1. Rozpočet projektu SVUČ se skládá z těchto položek: stipendijní prostředky, mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Položka stipendijní prostředky se dále dělí na stipendium odpovídající pevné částce 10 tis. Kč na osobu a rok, a na mimořádné stipendium do max. výše 5 tis. Kč (na osobu a rok) určené na úhradu mimořádných nákladů spojených s aktivní účastí studenta na vybrané tuzemské nebo zahraniční odborné konferenci. Požadavek na mimořádné stipendium musí být v komentáři k rozpočtu zdůvodněn především názvem konference, předpokládaným termínem konání, formou aktivní účasti studenta (příspěvek) a předpokládanými náklady.
 3. Položka mzdy je pevně stanovena ve výši 1600 Kč a je určena na vyplacení jednorázové mimořádné odměny konzultantovi úspěšně zakončeného projektu SVUČ.
 4. Položka odvody na sociální a zdravotní pojištění zahrnuje povinné odvody zaměstnavatele a je stanovena dle platných zákonných norem z výše položky mzdy.
 5. Základní stipendium SVUČ se vyplácí vždy zpětně za uplynulý semestr na základě hodnotící zprávy od konzultanta. Konzultant má právo na základě posouzení výsledků a průběhu řešení projektu navrhnout krácení stipendia.

Čl. 6

Harmonogram SVUČ

Termín Mezník
14. 1. 2016 Vyhlášení SVUČ FP TUL pro rok 2016.
1. 3. 2016 Konec přijímání přihlášek projektů SVUČ, DFP.
16. 3. 2016 Zveřejnění seznamu podpořených přihlášek SVUČ.
31. 8. 2016 Předání průběžné zprávy o řešení projektu SVUČ vypracované studentem konzultantovi.
10. 9. 2016 Předání průběžné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.
20. 1. 2017 Odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu SVUČ konzultantovi.
13. 2. 2017 Odevzdání závěrečné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.
16. 2. 2017 Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL (předběžný termín).

Prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
děkan FP TUL