Bakalářské studijní programy

Absolventi bakalářských studijních programů získají znalosti a dovednosti, které mohou po skončení studia hned uplatnit v praxi nebo na ně mohou navázat při studiu magisterských studijních programů na FP TUL i dalších vysokých školách včetně zahraničních. Standardní doba studia je tři roky.

Informace k přijímacímu řízení bakalářského studijního programu

Podrobnější informace viz IS-STAG

Bakalářské studijní programy jsou ukončeny úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem. Absolventi se uplatní v praxi nebo mohou pokračovat v dalším studiu (navazujícím magisterském, popř. doktorském) na TUL i jiných VŠ.

Magisterské studijní programy

Jsou navrženy jako návazné studium pro všechny absolventy bakalářských studijních programů. Absolvent magisterského studijního programu získá rozšířené znalosti a dovednosti daného oboru, které mu zvýší možnosti úspěšného uplatnění v praxi.

Informace k přijímacímu řízení magisterského a navazujícího magisterského studijního programu

Podrobnější informace viz IS-STAG

Magisterské studijní programy jsou ukončeny úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá titul magistr (ve zkratce Mgr.) uváděný před jménem.

Doktorské studijní programy

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských programů. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními pracovišti a podpora grantových agentur umožňuje studentům účastnit se odborných konferencí, případně absolvovat část svého studia v zahraničí. Absolvent doktorského studia je schopen samostatné tvůrčí, výzkumné a organizační práce v oboru.

Informace k přijímacímu řízení doktorského studijního programu

Podrobnější informace viz IS-STAG

Doktorské studijní programy jsou ukončeny úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Absolvent získá akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D.) uváděný za jménem.

Kurzy dalšího vzdělávání

Fakulta nabízí širokou paletu vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání, tzv. kurzů. Některé z nich uskutečňují jednotlivá pracoviště fakulty, jiné jsou realizovány prostřednictvím Centra dalšího vzdělávání. Velký důraz je v poslední době kladen na rozšíření nabídky kurzů pro učitele v praxi (projekt ESF Pregraduální a rozšiřující vzdělávání na pedagogických fakultách), kteří si potřebují doplnit kvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb (Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP).