Studentská grantová soutěž

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Studentská grantová soutěž PDF PDF PDF PDF pravidla PDF PDF PDF PDF

 

Cílem studentské grantové soutěže na FP TUL je zvýšit a podpořit vědeckovýzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky, zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím.

SGS je hrazena z prostředků státního rozpočtu určených na specifický vysokoškolský výzkum, které poskytuje MŠMT na základě výsledků výzkumu a vývoje a počtu studentů v akreditovaných studijních programech. 

SGS na TUL blíže vykládají platné upřesňující pokyny (Pravidla SGS FP TUL pro daný kalendářní rok). Ty stanovují, že přihlášku projektu může podat student doktorského studijního programu akreditovaného na TUL nebo akademický pracovník TUL. Členem týmu mohou být studenti magisterských programů akreditovaných na TUL nebo akademičtí pracovníci. Projekt může být jednoletý, dvouletý nebo tříletý. U dvouletých nebo tříletých (tzv. pokračujících) projektů je nutno na konci každého roku předložit závěrečnou zprávu a požádat o tzv. prodloužení projektu (tj. zažádat o podporu projektu i v dalším roce novou řádnou přihláškou).

Veškeré podávání, hodnocení a administrace projektů (včetně hlášení změn) probíhá pro FP v elektronickém prostředí Portál-FP, s dodáním podepsaných zjednodušených listinných podob např. závěrečných zpráv.