Vnitřní předpisy

Legislativní dokumenty vydané MŠMT nebo univerzitou

Zákon o vysokých školách MŠMT
Statut TUL TUL
Studijní a zkušební řád TUL TUL
Další vnitřní předpisy TUL

 Vnitřní předpisy FP

Statut FP PDF
Disciplinární řád PDF
Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na FP TU v Liberci PDF
Jednací řád vědecké rady PDF
Volební řád AS PDF
Jednací řád AS PDF

 Příkazy a opatření děkana

Opatření děkana na FP FP