Představujeme Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL

logo 75dpiVzdělávání učitelů v Liberci má více než dvousetletou tradici. Učitelé se zde systematicky připravovali již od roku 1779 v tzv. preparandách a 16. září 1892 byl ve škole na Keilově vrchu slavnostně otevřen první ročník Učitelského ústavu. Po válce bylo zřízeno nejprve Pedagogické gymnázium, pak Pedagogická škola a v roce 1959 Pedagogický institut, který byl ale záhy zrušen poté, co Pedagogický institut v Ústí nad Labem dosáhl přeměny na Pedagogickou fakultu. Poslední promoce absolventů se konaly v divadle 26. června 1966. Založením Fakulty pedagogické jako součásti Technické univerzity v Liberci (původně VŠST) v roce 1990 se tradice vzdělávání učitelů v Liberci obnovila a navíc se v naší republice netradičně, ale velice účinně skloubily univerzitní formy a obsah vzdělávání s technickými studijními obory a vyučovacími postupy.

Současný počet studentů se pohybuje kolem 3 tisíc. Vzdělávají se v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech členěných do více než čtyřiceti studijních oborů a v programech celoživotního vzdělávání.

Tradičním úkolem fakulty je příprava učitelů pro první a druhý stupeň základních škol a v některých předmětech i pro školy střední. Vedle toho fakulta připravuje zejména prostřednictvím bakalářského studia odborníky v humanitních a přírodovědných oborech. Změny ve struktuře vzdělávacích systémů v Evropě se odrazily i v organizaci vzdělávání na FP. Byl zaveden kreditní systém usnadňující prostupnost studia mezi jednotlivými institucemi terciálního vzdělávání. Počínaje akademickým rokem 2007/2008 je studium (kromě oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol, které je dlouhým pětiletým magisterským oborem) strukturováno; to znamená, že se skládá z:

 • bakalářských studijních programů, které jsou v zásadě dvojího druhu
  1. zaměřené profesně, poskytující kompletní stupeň vzdělání, po jehož ukončení je absolvent připraven odejít do praxe
  2. studium v kombinaci dvou libovolných akreditovaných předmětů v rámci programu Specializace v pedagogice, které by mělo přednostně vést k učitelské kvalifikaci.

   Absolventi samotného bakalářského programu se ale učiteli nestanou. K dosažení plné učitelské kvalifikace musí ještě pokračovat studiem dvouletého navazujícího magisterského programu učitelství.
 • navazujících magisterských, ve většině oborů zatím učitelských programů. Do navazujícího magisterského studia se mohou hlásit i uchazeči z jiných VŠ, jsou-li absolventy odpovídajících bakalářských programů. Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia učitelství je složeno z části oborové a pedagogicko-psychologické. Pokud student absolvoval na FP TU v Liberci v rámci SP Specializace v pedagogice pedagogicko-psychologický modul, je zproštěn přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie.

O studium na FP mají trvalý zájem nejen maturanti, ale i lidé z praxe, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit vzdělání. Dostupnost studia při zaměstnání jim nabízí v některých oborech kombinovaná forma studia a do budoucna by měl počet oborů umožňujících tuto formu studia dále růst. Absolventi FP se dobře uplatňují na trhu práce, a to nejen ve školství, ale také například ve státní správě a v soukromém sektoru. Z tohoto důvodu FP postupně rozšiřuje nabídku nových neučitelských bakalářských oborů, které jsou v některých případech jediné svého druhu v ČR.

FP se významnou měrou věnuje vědecko výzkumné a badatelské činnosti. Získává granty jak z domácích zdrojů (GAČR, FRVŠ, Transformační a rozvojové programy, programy ve spolupráci s regionem a městem Liberec), ale i z operačních programů EU. Zásluhou především přírodovědných kateder zaujímá FP v hodnocení úrovně vědy a výzkumu mezi pedagogickými fakultami v ČR přední místo.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická vedle kvalitního odborného vzdělání nabízí také odpovídající zázemí v podobě:

 • ubytování na moderních kolejích, které je zpravidla možno nabídnout všem zájemcům;
 • kompaktnosti univerzitního areálu - dobré dostupnosti mezi jednotlivými součástmi jako jsou: budovy FP, koleje, menzy, Univerzitní a Krajská vědecká knihovna;
 • nadstandardně vybavených sportovišť přístupných nejen studentům tělesné výchovy;
 • prostředí, které ocení jak milovníci přírody a sportu, tak i příznivci kultury.