Pokyny pro zpracování diplomové práce

Závěrečné práce na FP TUL v jednotlivých krocích
 1. Student prokazuje v diplomové práci (dále jen DP) schopnost syntetizovat a aplikovat znalosti, vědomosti a kompetence získané v průběhu studia na FP TUL.
 2. Termín zadání DP v rámci studia určují zpravidla katedry FP TUL vlastním oznámením, které je v souladu s opatřením děkana č. 3/2008. Student pracuje na DP zpravidla 3 semestry, minimálně však 2 semestry od zadání DP. Student volí téma DP dle vypsaných okruhů na dané katedře.
 3. Postup zadání DP: student v IS STAG vyplňuje formulář Podklad pro zadání BP/DP. Po schválení Podkladu vedoucím práce a vedoucím katedry odpovědný pracovník katedry pro správu STAG generuje v IS STAG Zadání DP, které podepisuje vedoucí katedry (nikoliv student nebo vedoucí DP) a poté je postoupeno ke schválení podpisu děkanovi FP TUL. Student si formulář podepsaný děkanem a vedoucím katedry vyzvedne na dané katedře či u vedoucího práce. Originál zadání student později vkládá přímo do DP.
 4. DP má následující strukturu:
  · Titulní list s názvem DP (vygeneruje IS STAG)
    V české verzi DP bude úvodní strana pouze v českém jazyce!
  · Zadání práce generované z IS STAG (formulář s originál podpisy v originálu práce a kopie v kopii práce)
  · Prohlášení (vygeneruje IS STAG)
  · Poděkování (nepovinné)
  · Anotace v českém a anglickém jazyce. Pokud není jazykem diplomové práce čeština nebo angličtina,
    rovněž anotace v jazyce práce. Pod každou jazykovou verzí uvést klíčová slova.
  · Obsah
  · Seznam použitých zkratek a symbolů (abecedně tříděný)
  · Text vlastní práce členěný do kapitol
  · Seznam literatury, zdrojů podle závazných pravidel katedry, na které je práce zadána (viz e-kurz)
  · Seznam příloh
  · Přílohy
 5. DP má rozsah vlastního textu zpravidla 70 normostran.
 6. Strany DP jsou číslovány od první strany s textem (úvodní vygenerovaný list). Čísla stran se zobrazují od obsahu.
 7. Citační norma je závazně stanovena jednotlivými katedrami FP TUL a je uvedena v e-kurzu na e-learningovém portálu FP TUL.
 8. Výtisky DP musí být svázány v pevné vazbě, jednotlivé listy nesmí být volné.
 9. Student odevzdává DP minimálně ve dvou vyhotoveních – originál na děkanát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a kopii na katedře, kde práci obhajuje. Katedra může požadovat dva výtisky a CD. Práce na CD musí být odevzdána ve formátu pdf.
 10. Podpora procesu Odevzdání BP/DP je k dispozici v kurzu Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce na e-learningovém portálu FP TUL.

Vydáno: 9. 3. 2011
Poslední úprava: 26 2. 2015