Pokyny pro zpracování bakalářské práce

Závěrečné práce na FP TUL v jednotlivých krocích
 1. Student prokazuje v bakalářské práci (dále jen BP) schopnost aplikovat teoretické a praktické znalosti, dovednosti a kompetence, které získává a rozvíjí v průběhu studia na FP TUL.
 2. Termín zadání BP v rámci studia určují zpravidla katedry FP TUL vlastním oznámením, které je v souladu s opatřením děkana č. 3/2008. Student pracuje na BP zpravidla 3 semestry, minimálně však 2 semestry od zadání BP. Student volí téma BP dle vypsaných okruhů na dané katedře.
 3. Postup zadání BP: student v IS STAG vyplňuje formulář Podklad pro zadání BP/DP. Po schválení Podkladu vedoucím práce a vedoucím katedry stagař katedry generuje v IS STAG Zadání BP, které podepisuje vedoucí katedry (nikoliv vedoucí práce nebo student) a poté je postoupeno ke schválení podpisu děkanovi FP TUL. Student si formulář podepsaný děkanem a vedoucím katedry vyzvedne na dané katedře či u vedoucího práce. Originál zadání student později vkládá přímo do BP.
 4. BP má následující strukturu:
  - Titulní list s názvem BP (vygeneruje IS STAG).
    V české verzi BP bude úvodní strana pouze v českém jazyce!
  - Zadání práce generované z IS STAG (formulář s originál podpisy v originálu práce a kopie v kopii práce)
  - Prohlášení (vygeneruje IS STAG)
  - Poděkování (nepovinné)
  - Anotace v českém a anglickém jazyce. Pokud není jazykem bakalářské práce čeština nebo angličtina,
    rovněž anotace v jazyce práce. Pod každou jazykovou verzí uvést klíčová slova
  - Obsah
  - Seznam použitých zkratek a symbolů (abecedně tříděný)
  - Text vlastní práce členěný do kapitol
  - Seznam literatury, zdrojů dle závazných pravidel katedry, na které je BP řešena (viz e-kurz)
  - Seznam příloh
  - Přílohy
 5. BP má rozsah vlastního textu zpravidla 40 normostran.
 6. Strany BP jsou číslovány od první strany s textem (úvodní vygenerovaný list). Čísla stran se zobrazují od obsahu.
 7. Citační norma je závazně stanovena jednotlivými katedrami FP TUL a je uvedena v e-kurzu na e-learningovém portálu FP TUL.
 8. Výtisky BP musí být svázány v pevné vazbě, jednotlivé listy nesmí být volné.
 9. Student odevzdává BP minimálně ve dvou vyhotoveních – originál na děkanát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a kopii na katedře, kde práci obhajuje. Katedra může požadovat dva výtisky a CD. Práce na CD musí být odevzdána ve formátu pdf.
  Podpora procesu Odevzdání BP/DP je k dispozici v kurzu Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce na e-learningovém portálu FP TUL.

Vydáno: 9. 3. 2011
Poslední úprava: 26. 2. 2015