Průvodce studenta FP

logo 75dpiVítáme Vás na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci - FP TUL. Tato příručka by Vám měla pomoci nejen k úspěšnému zahájení, ale i ukončení studia na naší fakultě. Čtěte pozorně až do konce!

Moje fakulta

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL (http://www.fp.tul.cz)
Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17 Liberec 1
Telefon: 48 535 2815. Fax: 48 535 2332

děkan (hlava fakulty)
prof. RNDr. Jan Picek, CSc. - Telefon: +420 48 535 2813

proděkani (zástupci děkana)
RNDr. Alena Kopáčková , Ph.D. - Telefon: +420 48 535 2882 (2807) 
doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. - Telefon: +420 48 535 2844
Mgr. Jiří Šmída , Ph.D. - Telefon: +420 48 535  2814
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. - Telefon: +420 48 535 2818
doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. - Telefon: +420 48 535 5126

studijní oddělení:  Telefon: +420 48 535 2866. informace a úřední hodiny

poradce pro studenty: ICLic. Michal Podzimek, Th.D., http://www.fp.tul.cz/poradce/


Studijní problémy řeší v doporučeném pořadí: tutor, studijní oddělení, proděkan pro studium, poradce pro studenty, děkan a studentský zástupce v akademickém senátu fakulty.

Každá fakulta má svůj akademický senát (AS). V akademickém senátu jsou zastoupeni nejen zaměstnanci fakulty, ale i její studenti. Akademické senáty hrají důležitou roli. Schvalují rozpočet fakulty, podílejí se na tvorbě a schvalování vnitřních předpisů - např. zkušebního řádu, stipendijního řádu - a volí děkana fakulty.
Akademické senáty mají jednotlivé fakulty i celá univerzita. V univerzitním senátu jsou rovným dílem zastoupeny všechny fakulty. Má také část studentskou a zaměstnaneckou. Studenti se tímto z části podílejí na řízení fakult, resp. univerzity. Na studenty, kteří Tě zastupují v akademickém senátu fakulty či univerzity, se můžeš obrátit se svými dotazy či problémy. Jména těch, kteří Tě zastupují v AS TUL, najdeš na http://senat.tul.cz, jména zástupců v senátech fakult najdeš na webových stránkách fakulty.

Moje univerzita

V čele univerzity je rektor, osobnost s největší pravomocí. Naším současným rektorem je doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Při řízení univerzity rektorovi pomáhají prorektoři a kvestor, který má na starosti ekonomické záležitosti.

Univerzitu tvoří šest fakult:

První kroky

Mám hlad

Tak se běž se najíst do menzy. Menza je obdoba školních jídelen na základních či středních školách. Menzy má TUL tři:

 • Voroněžská - nachází se v přízemí budovy „H".
 • Husova - je v hlavním areálu univerzity, na Husově třídě, v budově F.
 • Harcov - její budova je mezi bloky kolejí C a D na Harcově.

Menzy Voroněžská a Husova vydávají pouze obědy, harcovská menza vydává i večeře.

Cena běžného obědu nebo večeře je proměnlivá podle surovin a pohybuje se v rozmezí 20-45 Kč. Menza Husova nabízí také minutkovou kuchyni.

Student má nárok na dvě jídla denně (jeden oběd a jednu večeři, či na dva obědy, resp. dvě večeře). V případě překročení tohoto limitu je účtována nedotovaná cena. Ve všech menzách je zaveden i doplňkový prodej, ve kterém jsou nabízeny zeleninové saláty, zákusky, pití...

Pro používání menzy je třeba si pořídit průkaz studenta s čipem nebo ISIC kartu (pro tebe výhodnější). Vystavení karty zařídíš na studijním oddělení. Karta s čipem stojí 170 Kč, ISIC 270 Kč. V pokladně menzy si na kartu vložíš nějaký finanční obnos, ze kterého se hradí jídla zakoupená v menze - obědy počínaje, zákusky konče (doplňkový prodej lze ovšem hradit i hotově). Karta však neslouží jen k výdejům obědů, ale také např. k otevírání dveří na budovách TUL nebo lítačka v liberecké MHD. Její platnost je třeba každý rok obnovovat přelepkou, žádost o vystavení se podává prostřednictvím webových stránek TUL vždy na jaře (objednává se přelepka na další akademický rok). Cena přelepky na ISIC je 150 Kč. Na čipovou kartu je přelepka zdarma.

Objednat oběd či večeři si můžeš na objednávacích terminálech, které jsou zpravidla umístěny ve vestibulech menz. Po přidělení hesla (opět na pokladně menzy - ovšem bezplatně) si můžeš objednat i po internetu na adrese https://menza.tul.cz. Je nutné si objednat dva dny předem, ale pokud zapomeneš, nic se neděje, je možné vybrat si z tzv. burzy jídel, kam své jídlo umístí ti, kteří zjistí, že na oběd z nějakého důvodu nemohou jít. Je možné si také objednat dopoledne v den výdeje, kdy jsou k dispozici tzv. volná jídla - v podstatě to, co se podařilo uvařit navíc oproti objednávkám.

Obědy se vydávají v době od 11:00 do 14:00 a někdy i déle.

Ubytování

Podrobnosti najdete na http://koleje.tul.cz/.

Cena za lůžko a den je 80 Kč na Harcově a 57 Kč ve Vesci.

S sebou si pro 1. a 2. kolo ubytování vezměte:

 • platný občanský průkaz (platí pro studenty ČR a SR) nebo pas
 • bez předložení platného OP, popř. pasu nebude student ubytován
 • jednu fotografii na kolejní průkaz.

Kolejné je možné platit pouze bezhotovostně:

 • Inkaso - vlastník účtu si zařídí v bance písemné svolení k inkasu, které donese do kanceláře Ubytovací služby. Svolení dodaná do 30. října budou zahrnuta při strhávání kolejného za říjen. Doručená svolení po tomto datu budou zahrnuta v ejnásledujícím zúčtovacím období. Nezadávejte variabilní symbol! Nesjednáveje ukončení platnosti svolení k inkasu, můžete využít jedno svolení po celou dobu studia. Inkasní platba bude odečtena z účtu vždy 10. dne následujícího měsíce, pokud je tento den pracovní. Bude stržena vždy přesná částka kolejného za daný měsíc. Pokud budete pokračovat v inkasní platbě kolejného zakademického roku  a nezměnili jste číslo účtu, nemusíte to již nahlašovat na Ubytovací službě.
 • Jednorázový platební převod - student si musí na začátku každého měsíce zjistit přesnou částku kolejného (na vrátnici, příp. US).
 • Trvalý platební příkaz - zřízení trvalého příkazu k platbě doporučujeme časově omezit (max. do května). Výši trvalé platby si musí student určit sám tak, aby pokryla částku skutečného kolejného. Přeplatky budou zúčtovány v posledním měsíci ubytování, kdy konečné vyúčtování kolejného proběhne v hotovosti na vrátnicích určených bloků.
 • Platba v hotovosti na pokladně ČSOB na náš účet - je možno uskutečnit v jakékoli pobočce ČSOB po celé republice. Jako variabilní symbol uvést své upravené IČS.

Variabilní symbol:

Jako variabilní symbol platby v hotovosti, jednorázového platebního převodu, trvalého platebního příkazu se uvádí identifikační číslo studenta (IČS), které je přiděleno Oddělením matriky a informačních systémů. IČS je uvedeno na průkazu studenta i v indexu. Vzhledem k tomu, že IČS začíná písmenem, označujícím příslušnou fakultu, a některé banky nepřipouštějí ve variabilním symbolu písmeno, je nutné nahradit písmeno následující dvojicí čísel: P=51. Variabilní symbol musí obsahovat 10 číslic! Věnujte maximální pozornost vyplňování variabilního symbolu, aby Vaše platba byla jednoznačně identifikovatelná na našem účtu. Pokud Vám v průběhu studia bude změněno IČS, je třeba to zohlednit při tvorbě variabilního symbolu!

 • Platby poukazujte na číslo účtu TU v Liberci 109 954 211/0300.
 • Je zakázáno platit kolejné poštovními poukázkami a převodem ze zahraničí!
 • Kolejné za daný měsíc je splatné bezhotovostním způsobem do 15. následujícího měsíce. 
Hlídejte si stav financí na svém účtu. V případě nedostatku financí na účtu bezhotovostní platba neproběhne a student bude zařazen mezi dlužníky. Vystavuje se možným postihům dle „Kolejního řádu" a „Smlouvy o ubytování studenta na koleji TU v Liberci".
Zkuste mBank, ušetříte.

Ubytovací stipendium a jak ho získat

Ubytovací stipendium pobírají i studenti, kteří na kolejích nebydlí a splňují podmínky pro jeho přiznání. Pro to, abys dostal ubytovací stipendium, musíš splnit podmínky dané Stipendijním řádem TUL (http://stag.tul.cz/ubytstip). Žádné obavy, drtivá většina studentů prvních ročníků tyto podmínky bez problémů splňuje. Výše stipendia je stanovena rektorem, a to vždy z celkového počtu studentů, kteří na něj mají nárok. Proto se jeho výše může měnit.

O přidělení ubytovacího stipendia si musíš zažádat na STAGu (https://stag.tul.cz). Vyplníš jednoduchý formulář a odešleš. Peníze Ti budou chodit na číslo účtu, které jsi uvedl v žádosti, a to zpětně za každé čtvrtletí. S tím je třeba předem počítat a mít na účtu jistou finanční rezervu.

 

Na co si dát pozor

Studijní povinnosti

Na všech katedrách  jsou studijní poradci - tutoři, na ně se obracejte při studijních problémech. Nečekejte! Pokud si nejste jistí, zda studium zvládnete, kontaktujte je co nejdříve -- určitě Vám poradí a pomohou...

V každém případě:

 • účast na výuce je s výjimkou přednášek a konzultací povinná,
 • hlídejte si termíny pro splnění povinností, např. počty kreditů za semestr a školní rok, předzápis předmětů,
 • zkouška má pouze dva opravné termíny,
 • pozor, překročení doby studia je zpoplatněno,
 • řešte problémy hned, jak vzniknou.

Základní pravidla používání informací

Pokud používáme cizí informace (např. v seminární práci) je potřeba vždy uvádět zdroj informace. Způsob citace zdrojů upravuje ČSN ISO 690. Rozlišování vlastního a cizího textu umožňuje kultivovat vlastní myšlenky a dovoluje učiteli posoudit míru samostatné práce studenta.

Odevzdání práce, která neuvádí zdroj informace a je např. zkopírována z internetu je považováno za pokus o podvod a podle Disciplinárního řádu TUL bude potrestáno vyloučením ze studia.

Oslovujeme, voláme: pane profesore...

Zatímco v životě mimo akademickou půdu nehrají akademické tituly zásadní roli --  zcela jiné je to ve vysokoškolském prostředí. Tady Tě, mimo jiného, čeká záplava nejrůznějších akademických titulů. Všude se to bude hemžit pány profesory, docenty, doktory, inženýry, magistry... Protože se však na vysoké škole tituly používají velmi často i k oslovování, je vhodné vědět, kdo dosáhl jakého akademického titulu a co tento titul znamená. Bude působit velmi zvláštně, možná i trochu komicky, oslovíš-li inženýra „pane profesore..." , ale bude působit dosti nevychovaně, minimálně však velmi neznale, oslovíš-li pana profesora „pane inženýre...". Jak se v tom tedy zorientovat? Připravili jsme zde pro Tebe přehled nejběžnějších akademických titulů. Takže pěkně po pořádku:

Bakalářské studijní programy:

 • Bc. - zkratka psaná před jménem znamenající titul bakalář, bakalářské studijní programy bývají úžeji a praktičtěji zaměřeny, ne příliš teoreticky, ekvivalentem používaným v zahraničí je B.Sc. a B.Tech.,
 • BcA. - zkratka psaná před jménem znamenající titul bakalář umění, uděluje se na umělecky zaměřených studijních oborech,

Magisterské studijní programy:

 • Ing. - zkratka psaná před jménem znamenající titul inženýr, uděluje se za absolvované studium v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství, ekvivalentem používaným v zahraničí je Dipl.Ing. a M.Sc.,
 • Ing. arch. - zkratka psaná před jménem znamenající titul inženýr architekt,
 • MUDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor medicíny, uděluje se po absolvování studia v oblasti lékařství,
 • MVDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor veterinární medicíny, uděluje se po absolvování studia v oblasti veterinárního lékařství a hygieny,
 • MgA. - zkratka psaná před jménem znamenající titul magistr umění,
 • Mgr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul magistr a uděluje se v ostatních případech magisterského studia.

Magistrům se po vykonání státní rigorózní zkoušky udělují tyto akademické tituly: 

 • JUDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor práv,
 • PhDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor filozofie, je udělována v oblasti  humanitních, pedagogických a společenských věd,
 • RNDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor přírodních věd,
 • PharmDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor farmacie,
 • ThLic. - zkratka psaná před jménem znamenající titul licenciát teologie,
 • ThDr. - zkratka psaná před jménem znamenající titul doktor teologie.

Doktorské studijní programy:

Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. V minulosti se udělovaly v těchto studijních programech tituly CSc. (za jménem) a Dr. (před jménem). Dnes se uděluji tituly jiné (mezinárodní) a to:

 • Ph.D. - zkratka psaná za jménem znamenající titul doktor,
 • Th.D. - zkratka psaná za jménem znamenající titul doktor teologie.

Všechny výše uvedené tituly jsou tituly, které lze získat studiem na vysoké škole.Lidé, kteří těchto titulů dosáhli a rozhodli se zůstat na vysoké škole jako vyučující, jsouzaměstnáni na VŠ jako lektoři, asistenti a odborní asistenti. Jsou-li potom dále na vysoké škole činní - píší učebnice, skripta, přednáší doma i v zahraničí, vědecky bádají apod. získávají dva nejvyšší vysokoškolské tituly, ty už nezáleží na oboru a jsou to:

 • Doc. - zkratka psaná před jménem znamenající titul docent,
 • Prof. - zkratka psaná před jménem znamenající titul profesor, nepleťte si tento titul s oslovováním učitelů na střední škole - středoškolský „profesor" nemá s akademickým titulem profesora vůbec nic společného.
Používejte vždy vyšší titul.

Slovníček pojmů

Akademická obec vysoké školy je tvořena interními učiteli, vědeckými pracovníky a imatrikulovanými studenty graduálního a postgraduálního studia.

Akademický senát (AS) je orgánem samosprávy vysoké školy. Je složen z volených zástupců akademické obce vysoké školy. Studentská komora AS představuje vrcholové zastoupení studentů VŠ.

Bakalářské studium je nejméně tříleté, nejvíce čtyřleté, zakončené státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventům bakalářských studijních programů se uděluje akademický titul bakalář (Bc.).

Distanční studium je forma studia, při kterém jsou studující a vzdělavatelé v průběhu studia od sebe fyzicky vzdáleni. Tato vzdálenost se při studiu překlenuje využitím všech dostupných komunikačních prostředků, kterými lze prezentovat učivo (tištěné texty, magnetofonové záznamy, počítačové programy, elektronická pošta, rozhlasové a televizní vzdělávací programy, videokonference).

Doktorský typ studia je zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost. Trvá zpravidla 3 roky a uskutečňuje se podle individuálního studijního plánu. Je zakončen disertační prací, která obsahuje původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté ke zveřejnění. Absolventům doktorského studijnímu programu je udělován titul Doktor (Ph.D.)

Index viz Studijní průkaz

Klasifikace je hodnocení studenta na základě dosažených výsledků. Různé fakulty používají pro klasifikaci různé škály. Zápočet se zpravidla klasifikuje: započteno/nezapočteno. Pro hodnocení výsledků zkoušek se používá systém: výborně (1) - výborně minus (1-) - velmi dobře (2) - velmi dobře minus (2-) - dobře (3) - nevyhověl/a (4). Výsledky zkoušek i zápočtů se zapisují do studijního průkazu (indexu).

Kombinované studium je vyvážené spojení prezenčního a distančního studia. Student je však vždy předem informován o rozsahu povinné prezenční části studia, aby se mu mohl přizpůsobit.

Konzultace pomáhají studentům při samostatném studiu, nahrazují některé formy výuky a doplňují přípravu studentů ke zkouškám.

Kreditní systém: na TUL je zaveden kreditní systém. Za určité výkony (seminární práce, referát, docházka) se získává určitý počet kreditů. Podmínkou pro zápis do dalšího semestru je splnění minimálních studijních povinností v uplynulém semestru, tzn. minimální počet kreditů dle SZŘ (studijní a zkušební řád).

Kurz je předmět s definovaným obsahem, rozsahem a způsobem absolvování, vyučovaný v daném semestru.

Magisterské studium na FP TUL je nyní pouze pětileté Učitelství pro první stupeň ZŠ. Dalším typem mgr. studia je tzv. navazující, které navazuje na bakalářský typ studia, pak je doba studia dva roky. Studium se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Na magisterský typ studia ve vybraných programech navazuje doktorský typ studia.

NSZ: Národní srovnávací zkoušky, některé fakulty k těmto zkouškám přihlížejí v přijímacím řízení.

Praxe může být součástí studia. Studenti si v ní osvojují teoretickou látku v různých zařízeních (školy, podniky...) tematicky a funkčně se pojících k zaměření VŠ. Délka praxe záleží na jednotlivých studijních oborech.

Přednášky jsou základním způsobem seznámení studentů s obsahem kurzu. Přednášející jsou především profesoři a docenti.

Předzápis je předběžný zápis předmětů, které student chce studovat v příštím akademickém roce (nebo semestru). Provádí se prostřednictvím IS STAG. Následným zápisem se potvrzuje osobní studijní plán studenta, vytvořený v rámci předběžného zápisu.

Prezenční studium je forma studia, při níž je vyžadována téměř každodenní účast studentů na vyučování (v dopoledních i odpoledních hodinách). Vedou je učitelé v přímém kontaktu se studenty.

Semináře a cvičení teoreticky a metodologicky rozvíjejí a prohlubují přednášenou část kurzu především v praktických příkladech.

STAG (IS STAG) - informační systém, část systému je zpřístupněna i studentům (předzápis, zapisování na zkoušky, informace o předmětech atd.). Do aktivní části je přístup možný, pokud je studentovi přiděleno uživatelské jméno a heslo. Do pasivní části je přístup volný.

Státní zkouška pro bakalářské studium se koná před komisí po splnění všech studijních povinností třetího ročníku. Je ústní z předmětů určených studijním plánem. Na některých fakultách je součástí absolvování bakalářského studia diplomová práce.

Státní zkouška pro magisterské (inženýrské) studium se koná před komisí po splnění všech studijních povinností a odevzdání diplomové práce. Sestává z obhajoby diplomové práce a ústní, nebo písemné zkoušky z předmětů, určených studijním programem.

Studijní a zkušební řád je interní předpis univerzity, je tedy platný pro všechny studenty TUL. Podrobně upravuje podmínky studia. Studijní plán vymezuje obsah a rozsah studia vybraného oboru, druhu a typu studia v jednotlivých ročnících. Obsahuje kurzy vyučované v semestru zimním a letním a způsob jejich ukončení.

Studijní obor je určující název disciplíny, do které spadá probíraná látka. Jde o nejnižší stupeň hierarchie vysokoškolské struktury. To, co se studuje, je vedle vysoké školy a fakulty především obor. Několik sobě podobných oborů spadá pod jeden určující studijní program.

Studiní program představuje zastřešovací název pro několik oborů podobného zaměření. Zavedly se především pro zpřehlednění široké a často tematicky velice nesourodé nabídky studijních oborů. Programy se dále dělí na bakalářské, magisterské a doktorské.

Studijní průkaz (index) je výkaz studenta o studiu. Do studijního průkazu si student zapisuje vybrané kurzy dle studijního plánu pro daný školní rok a  zkoušející do něj značí dosažené výsledky.

Vědecká rada je akademickým orgánem vysoké školy. Projednává otázky pedagogické a vědecké činnosti, spolupráce s praxí, návrhy na jmenování profesorů a docentů.

Základní forma výuky jsou přednášky, semináře, cvičení, konzultace, odborné praxe a samostudium.

Zápis v daném školním roce je aktem, umožňujícím získat práva studenta pro tento školní rok. Zápis do vyššího ročníku je podmíněn splněním podmínek studia, daných studijním plánem a studijním řádem.

Zápočet je udělován za splnění požadavků určených programem vzdělávací činnosti pro příslušný předmět. Uděluje jej vyučující. Na některých fakultách získá student bodové hodnocení.

Zkouška je zpravidla ústní, někdy jí předchází písemná a slouží k prověření vědomostí studenta. Pro skládání zkoušek jsou určena zkušební období. Jejich závěrečné datum je závazné a pro složení povinných zkoušek limitující. Skládání zkoušek před termínem zkušebního období je možné jen v odůvodněných případech a se souhlasem examinátora. Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející známkami výborně, výborně (mínus), velmi dobře, velmi dobře (mínus), dobře, nevyhověl. Na některých fakultách získá student bodové hodnocení.

STAG?!

Ke studiu na vysoké škole neodmyslitelně patří plnění zápočtů a zkoušek. Už sis zvolil(a) fakultu a obor, kterému by ses chtěl(a) na škole věnovat. Na začátku každého akademického roku je však nutné si zvolit a zapsat konkrétní zkoušky, které máš daný rok vykonat. Všechny tyto zkoušky si musíš zapsat do indexu - ty tam jsou ale doby, kdy to bylo vše. V době informačních sítí je potřeba o zvolených předmětech informovat také školní počítač - školní server, na kterém běží program zvaný STAG. Takže - až se s tímto pojmem setkáš, zbystři. Chce se po tobě, aby sis zapsal(a) zvolené předměty do počítače. Na začátku každého akademického roku musíš provést tzv. předzápis předmětů.

Program STAG je k dispozici na síti Internet na adrese: http://stag.tul.cz. Zde také najdeš návod, jak předzápis předmětů úspěšně provést. Doporučujeme ti pozorně si přečíst UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU, podkapitolu STUDENTI -- PŘEDZÁPIS, kterou najdeš na hlavní stránce dole. Na úvod také zkontroluj (po přihlášení do systému) své osobní údaje v odstavci Student a případné nesrovnalosti ohlas studijnímu oddělení Tvé fakulty.

A ještě důležitá věc: najdeš-li na seznamu povinných předmětů ten svůj v letním i zimním semestru, musíš si zaregistrovat variantu podle Tvého studijního plánu. A další důležitou věcí, je to, že pokud výuka vybraného předmětu je organizována formou přednášek i cvičení, pak je nutné si zaregistrovat ve STAGu obě tyto rozvrhové akce.

A k čemu to vlastně celé slouží? Na STAGu se na konci semestru objeví nabídka termínů zkoušek, které jsi ještě neabsolvoval(a), a na tyto zkoušky se musíš zapsat právě přes STAG. A navíc, pokud například onemocníš a přitom jsi zapsaný(á) na zkoušku, není nutné telefonovat zkoušejícímu, ale odhlásit se můžeš i z domova.

Prvním ročníkům provádí předzápis předmětů studijní oddělení. Tebe se bude týkat první předzápis až na letní semestr.

Snadné studium

Určitě přijďte na první hodinu. Choďte včas, případně se předem omluvte. Pište si poznámky. Zapamatujte si jména vyučujících a zjistěte si požadavky na absolvování předmětu. Učte se průběžně. (Hmm, tak aspoň průběžně plňte zadávané úkoly.). Zadejte si do STAGu číslo účtu pro vyplacení stipendia (vyplácí se pouze bezhotovostně).

Odměny

Když Vám půjde studium snadno získáte prospěchové stipendium.

Při hlubším zájmu o obor se můžete zúčastnit studentské vědecké a umělecké činnosti, která je při splnění pravidel ohodnocena stipendiem SVUČ.

Finanční prospěch Vám přinese i další práce pro fakultu: dozor v počítačových učebnách, práce pomocné vědecké síly (PomVěd) a další.

Zkuste studovat v zahraničí

snadnější než v České republice to mít nebudete, ale spíš seženete práci po skončení studia.

TUL je zapojena do vzdělávacího programu Socrates - Erasmus, který Vám umožňuje absolvovat 3-12 měsíční studijní stáže v zemích Evropské unie. Studium na zahraniční vysoké škole může mít  podobu  absolvování přednášek, seminářů, samostatná práce pod vedením školitele, sběr materiálu pro bakalářskou, diplomovou a disertační práci nebo kombinace studia a podnikové praxe.

Studenti obdrží na každý měsíc studia grant, průměrná výše grantu je 350 EUR/měsíc a liší se v závislosti na zemi, do které student jede -- čím vyšší životní náklady v té či oné zemi, tím vyšší podpora od univerzity.

Studijní pobyty mohou probíhat pouze na oprávněných partnerských institucích sídlících

v členských zemích EU, s kterými uzavřela vysílající instituce bilaterální dohodu o spolupráci. Na TUL si většinu dohod uzavírají samy jednotlivé fakulty. Vysílaní studenti musí být zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající instituci. Finanční podpora je poskytována pouze studentům, kteří řádně ukončili minimálně první ročník studia na TUL. Po celou dobu studia v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na domácí VŠ, tzn. nemůže ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek atd.) před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Všem studentům vyslaným v rámci programu Socrates Erasmus, kteří splní podmínky studijní smlouvy, bude studium na přijímající instituci plně uznáno jako řádná součást studia na domácí vysoké škole.

Nabídka studijních míst je zveřejněna na fakultním webu.

Akademická poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením

 

Komunikace a počítače

Internet

Na (dez)informační dálnici je možné se ve škole připojit na několika místech, jejich seznam najdete ve shrnutí. Přidělená e-mailová adresa má tvar Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (případně tam přibude ještě nějaká číslice, pokud již někdo se stejným jménem na univerzitě studuje), přístup ke svému účtu získáte při zápisu, nejpozději při imatrikulaci. Poštu si můžete stahovat domů pomocí služby IMAP nebo  číst pomocí webového klienta na webmail.tul.cz a konečně také přesměrovat na vlastní mailový účet. Informace o připojení a provozního řád najdete na liane.tul.cz.. Problémy s heslem můžete vyřešit na studijním oddělení nebo na správě LIANE (LIberec Academic NEtwork), která sídlí v budově A, 2.patro.

V některých částech areálu TUL je možné se připojit pomocí WIFI (síť Eduroam nebo Liane), pevné připojení je dostupné zdarma také na kolejích.

Fakulta provozuje vlastní e-learningový server elearning.fp.tul.cz. na kterém jsou publikovány materiály pro podporu výuky.

Hesla si pište, víme, že si je pamatovat nebudete! 
U veřejně přístupných počítačů naopak hesla neukládejte.

O novinkách, změnách a o školním dění informuje internetový zpravodaj T-UNI on-line na adrese tuni.tul.cz.

V areálu TUL lze volat zdarma mezi budovami pomocí posledního čtyřčíslí telefonního čísla (http://telefon.tul.cz).
 

Základní pravidla elektronické komunikace (psaní e-mailů):

 • Buďte zdvořilí.
 • Vždy uvádějte své skutečné jméno a příjmení v poli Od [From] elektronické zprávy.
 • Zprávu podepište skutečným jménem a doplňte kontaktem na Vás.
 • Při komunikaci s učitelem je vhodné uvést svůj kurz/skupinu.
 • Používejte přesné označení zprávy v poli Věc [subject].
 • Je vhodné začít oslovením jako:
  • v češtině (emaily uvnitř univerzity)
   • "Vážený pane inženýre/docente/magistře/doktore" / "Vážená paní inženýrko/docentko/magistro/doktorko" (u žen se zde používá vždy "paní", nikdy ne "slečno" - slečno magistro)
   • "Vážený pane Nováku" (osoby bez akademického titulu)
   • Dobrý den
   • "Ahoj Honzo / Honzo" (spolužákům)
  • v angličtině [English]:
   • "Dear Mr/Mrs/Ms/Miss Brown" (formal)
   • or "Hi Mike" / "Hello Mike" (informal)
 • Zkontrolujte si pravopis a interpunkci. Můžete použít nejen korektor vestavěný v editoru Moodle, ale i textových editorech, emailových klientech nebo WWW prohlížeči.

Odkazy

Koleje a menzy

Technická univerzita v Liberci obecně

vnitřní telefon
předčíslí pro volání z venku: 48 535 xxxx
vrátnice Harcov „A" 5213, „B" 5214, „C" 5215, „D" 5216, „E" 5217, „F" 5218
vrátnice Vesec 4511, přepojit na konkrétní pokoj, volání z Vesce na Harcov přes předčíslí 7

Menza
Harcov, Husova (budova F), Voroněžská (budova H)
úřední hodiny: karta na obědy, zařízení objednávání přes internet
Husova (budova F naproti vrátnici): Po--Pá: 9:00--10:30
 

Koleje
Harcov: Kolej TU -- Harcov, 17. listopadu 584, 460 15 Liberec 15
autobus 15, 29 (Přehrada), 19 (Březová alej)
Vesec: Kolej TU, Mařanova 650, 463 12 Liberec 25 -- VESEC
autobus 13, 24, 26 (směr Doubí sídliště, zast. Vesec)
Ubytovací služba:
budova Menzy na Harcově; telefon: 485 355 252
PO, ST, ČT: 9.00--12.00, 13.00--15.00; PÁ: 9.00--12.00, 13.00--14.00.

Přístup na internet
kolej Harcov a Vesec - přípojky na pokojích,
kolej Harcov - počítačové centrum, blok D, 3. sekce, suterén, možnost též kopírování, tisku a skenování.
budova F - Služby pro studenty - internet,
budova E - učebna E7;
budova H - Univerzitní knihovna.

Prodejna skript
Husova, budova F, pod schodištěm ve střední části budovy

Univerzitní knihovna
Budova H (ul. Voroněžská) - založení účtu (přízemí), knihovna obecná, anglická, německá, francouzská (suterén), k dispozici jsou seznamy doporučené literatury pro jednotlivé fakulty; otevírací doba: 8:00--18:30.

Všeobecný lékař
Husova F - samostatný vchod v levé části budovy; všeobecný lékař, zubař.

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova ul. www.kvkli.cz
provozní doba: Po, St, Čt, Pá: 10:00--19:00, Út: 13:00--19:00, So: 9:00--13:00.

MHD v Liberci
Pro vydání studentské průkazky na MHD je nutné vyplnit tiskopis o potvrzení o studiu
vydaný Dopr. podnikem. Běžné potvrzení o studiu, které dostaneš na st. odd. nestačí!
Tiskopis lze vyzvednout v předprodeji na terminálu MHD Fügnerova; www.dpml.cz

Studentský život

necháme na Vás. Tak jen pár typů.

Akademické sportovní centrum

sídlí v budově pod areálem kolejí Harcov. Tento komplex nabízí mnoho aktivit:

 • Sauna
 • různé akce v tělocvičně
 • horolezecká stěna
 • aerobic
 • spinning
 • posilovna
 • ... a další


Aktivity můžete platit i jednorázově. Pokud hodláte chodit pravidelně, tak se ale vyplatí koupit si permanentku. Permanentky se prodávají buď na jednu aktivitu (plus bonus sauna) a nebo na všechny aktitity. Cena na rok je okolo 1000 Kč na semestr.

Na začátku každého semestru pořádá ASC "den otevřených dveří". Tento den si můžete cokoliv vyzkoušet zdarma. Navíc se zde prodávají permanentky se slevou. Všechno důležité se dozvíte na stránkách ASC. Odkaz na stránky Akademického sportovního centra http://asc.tul.cz/

Harcovská florbalová liga

Harcovská florbalová liga je určená všem studentům TUL. Zápasy probíhají vždy jednou týdně v tělocvičně na Harcově. Vše podstatné naleznete na webu Harcovské florbalové ligy

Harcovské taneční centrum

HTC je zde pro každého, kdo by se rád naučil tancovat a zároveň i pro ty, kteří to již umí a v Liberci se nemají kde realizovat. Centrum vzniklo v roce 2005 a od té doby nabrali jeho členové mnoho zkušeností, o které se s Vámi rádi podělí.

Taneční kurzy začínají ve 20:00, trvají dvě hodiny a jsou zvlášť pro začátečníky a pokročilé. Probíhají ve společenských místnostech na kolejích, nejčastěji na bloku C. Na rozdíl od klasických tanečních můžete přijít v libovolném oblečení (kanady nebrat), kurzy probíhají neformálně a lektoři jsou studenti jako vy, takže žádný strach. Přivést si svého partnera také není nutné (je to ovšem lepší), spárovat se můžete až v průběhu lekce. Pravidelná docházka není samozřejmě povinná, a příspěvek pro lektory je téměř symbolický.

Lidé jsou tu výborní, atmosféra skvělá a několikrát do roka se pořádají i večírky s tancem a další zábavou. Součástí bývá taneční minisoutěž, několik netradičních tanců (tohle jinde nezažijete) a na závěr oblíbené zpívánky.

Pro více informací navštivte oficiální stránky centra. Těšíme se na nové členy!

Volný čas

Co se dá v Liberci kromě TUL vidět? Nejužitečnější rada, kterou můžeš dostat, je zajít si do Informačního centra města Liberce, které přímo v budově radnice (boční vchod). Tam se dá získat pěkná mapka Liberce a spousta informací o dění ve městě a okolí - kina, divadla, kluby, sportovní akce ... Liberec má i své oficiální webové stránky - www.liberec.cz a stránky informačního centra www.infolbc.cz.

Společenské místnosti

Na některých blocích na Harcově (například na bloku C) jsou v patrech naproti hlavnímu schodišti společenské místnosti. Od těchto místností si můžete na vrátnici zapůjčit klíče.

Blok B

 • místnosti s televizí (701)
 • společenská místnost (801)

Blok C

 • místnosti s televizí (současně si zapůjčte příslušné dálkové ovládán)
 • místnost s boxovacím pytlem
 • místnost se stolním tenisem (pálky jsou k zapůjčení na vrátnici, ale doporučujeme vlastní)
 • místnost s barem a stoly pro pořádání párty (obecně známé jako "Slon")

Poker - Texas Hold´em

Poker na kolejích. Na kolejích vznikla i partička nadšenců a příznivců pokerové hry Texas Hold´Em. Pokud patříte také mezi příznivce tohoto "sportu", minimálně se podívejte na naše Harcovské poker forum Harcov Hold´em. Neznáte pravidla? Není to žádná věda :-) 

Assassin

Assassin je napínavá celoroční studentská hra na nájemné vrahy. Vraždění probíhá zásadně nenásilně! Principem hry je najít oběť a vyřadit ji ze hry pomocí zubního kartáčku. Ve zkratce - krátíme si volný čas mezi studijními bloky, stejně jako studenti v Brně nebo Plzni. Web Assassin na TUL.

Harcovka

harcovská seznamka


Zábava na večer

Harcov

Harcov a okolí je plný hospůdek, diskoték i jiných podniků. Přes týden to nejvíce žije v úterý a ve středu.

Do Zanzíku nebo do S-ka se dá jít i v zimě jen v tričku. Ten kousek to přeběhnete. I to doporučuji, protože ono ani neni moc, kde si případné další oblečení odložit, aniž byste riskovali jeho odcizeni (nebo náhodné odnesení omylem).

Poznámka: Nezapomeňte si aktivovat na ubytovací službě svojí ISIC kartu, abyste si s ní v nočních hodinách mohli odemknout dveře, které jsou elektronicky zamčené a jejich odevření je možné pouze po přiložení autorizovaného ISICu ke čtečce.

Jen v případě nouze a velice neradi vás dovnítř pustí vrátní po předložení kolejky (pokud je vzbudíte, nebo ten den ještě moc nevstávali k tlačítkům na zdi :-( ) Kolejku dostanete hned při ubytování a ISIC při imatrikulaci.


S club

Klub pro příznivce taneční hudby, který naleznete naproti bloku C. http://www.sclub-liberec.cz/

Zanzibar

Pohodová diskotéka sousedící s hospodou U Váchy, hraje se vše.. dico, rock, pop hip-hip, ska, i techno občas zazní... stránky klubu na facebooku [1]

Had

Tak trochu alternativní klubík umístěný na Déčku, večery jsou tématicky zaměřeny - ska, reggae, hip hop, dnb, trance atd. Kreativní lidičkové jsou vítáni, stačí se domluvit na baru a můžeš si zahrát taky :) Jinak tu mají fotbálky a pořádají turnaje. Program sledujte na: http://hadklub.cz/


Dandy

Taková příjemná hospůdka na bloku E, kde jsou 4 typy míst k sezení - na baru, normálně u stolů, čajovna (závěsem oddělená místnost, kde jsou gauče a nesmí se tam kouřit) a nebo Pivnice (místo za rohem, kde se sedí u vysoký barových stolů). Jsou tam televize, tak když dávaj nějaký sportovní přenos, tak tam se na to dá koukat. Točí tam Gambrinus a Kozel.

Hroch

Hospůdka pro příznivce kulečníku, kterou naleznete na bloku F. Skládá se ze tří místností: jedna je kulečníková herna, potom několik stolů v prostoru před barem a poté ještě jedna místnost sousedící s barem, která je jedinou, ve které si tady můžete zapálit. Točí se zde Svijany (pro ty neznalé rozhodně doporučujeme o Vánocích vyzkoušet speciál Svijanský Baron, což je patnáctistupňové pivo) a ve čtvrtek bývají "návštěvy" (tzn. ochutnávky jiných českých piv - stačí sehnat doporučit a po dohodě zajistit soudek a může se ochutnávat právě to vaše oblíbený).

U Váchy

Hospůdka která není umístěna v žádném z bloků, ale nachází se nad menzou, ve stejné budově jako Zanzík. Točí se zde Svijany a Gambáč, občas se zde pořádají i koncerty. V teplých měsících potěší venkovní zahrádka kde se točí Svijany.

Žito

Hospůdka nacházející se přímo pod Menzou. Z tohoto důvodu jí žádný harcovák neřekne jinak než "Menza". V nabídce je pivo Gambrinus, Plzeň a černý Kozel. Velkou předností této hospůdky je příprava pizzy, kterou je možno sníst si uvnitř u pivka nebo si ji telefonicky objednat a nechat donést na vrátnici bloku, na kterém bydlíte. Číslo do žita kolejním telefonem 5208.

S-café-bowling a S-restaurant

Esko je podnik naproti Céčku, který je rozdělen do tří částí - Café s dvěma bowlingovýma drahama, restauračka a diskotéka. V esku točí gambáč, plzeň a kozla a ve vinném lístku nabídka taky není špatná. Vaří zde různá jídla od salátů přes těstoviny a pizzu až po steaky, do Café si můžeš během týdne zajít na polední meníčko a pizzu ti taky přinesou až na blok.

Číslo pro rezervace stolů, bowlingu a objednání pizzy 5238 a webovky zde: http://www.sclub-liberec.cz/

Upozornění: přes veškerou snahu nemůžeme zaručit správnost všech uvedených informací.

Použité zdroje