Co je potřeba během studia

Calendar

Harmonogram výuky

Je potřeba dodržovat důležité termíny! 

Chart

Kreditní systém

Je dobré znát obecné zásady a umět si uzpůsobit tempo studia! 

Sheet of paper

Studijní plány

Je nutné splnit všechny zadané předměty!

Pencil

Tiskopisy

Je žádoucí používat připravené formuláře a žádosti!

Obecné zásady kreditního systému na FP

  • Každý předmět (= jednosemestrální kurz) je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu. Tyto kredity student získá absolvováním předmětu, tj. splněním všech podmínek, které jsou dány sylabem předmětu, popř. které specifikuje vyučující na začátku příslušného semestru.
  • Standardní tempo studia je 60 kreditů za akad. rok, minimální přípustné tempo je 30 kreditů za rok.
  • Podmínkou uzavření studia není absolvování stanoveného počtu studijních let, ale získání předepsaného počtu kreditů v předepsané skladbě (tj. za předměty povinné, povinně volitelné a volitelné) a složení předepsaných zkoušek.
Typ studia Standardní délka
(v letech)
Počet kreditů
Bakalářské 3 180
Magisterské (1.st.ZŠ) 5 300
Magisterské (navazující) 2 120

Obsah studia oboru je dán studijním plánem. Předměty v něm uvedené se dělí na:

  • Povinné předměty - takové předměty, které student daného oboru musí absolvovat. S výjimkou 1. semestru, v němž je skladba předmětů předepsána, může volit dobu jejich absolvování. Je však povinen respektovat předepsaná omezení (případné podmiňující předměty). Do povinných předmětů byla zařazena většina dosud povinných kurzů.
  • Povinně volitelné předměty - seskupeny do bloků. Z každého bloku, který je studijním programem oboru předepsán, student povinně volí předměty tak, aby jejich absolvováním získal předepsaný minimální počet kreditů z daného bloku. 
  • Zbývající počet kreditů student získává absolvováním volitelných předmětů. Do této kategorie katedry převedly tu část své nabídky kurzů, které nezařadily mezi povinné ani povinně volitelné. Student si ovšem může zapsat jako volitelný kterýkoliv předmět vyučovaný na univerzitě (tedy např. povinné předměty jiných aprobací, další povinně volitelné předměty atd.), pokud tomu nebrání podmínky omezující zápis a souhlasí-li děkan fakulty, na níž je student zapsán.

Organizace studia

Student je povinen získat stanovený minimální počet kreditů za každý akademický rok i za celé studium. Svůj postup studiem si může volit do jisté míry individuálně, protože předměty nejsou jednoznačně přiřazeny k určitému ročníku. Ve studijním plánu je pouze doporučen rok a semestr jejich absolvování; jedná se o tzv. standardní studijní plán, který je studentovi zabezpečován rozvrhově.

Předzápis na příští školní rok se koná koncem letního semestru. Student zapisuje předměty povinné, povinně volitelné i volitelné tak, aby jejich absolvováním mohl získat minimálně určený počet kreditů (30) za školní rok. V případě, že se studentovi nepodařilo některý předmět absolvovat a získat za něj kredity, může si tento předmět zapsat ještě jednou (celkem tedy nejvýše dvakrát). U některých předmětů může být stanoveno absolvování nějakého z předcházejících předmětů jako podmínka jejich zápisu.