Sociální stipendia

Sociální stipendium se přiznává na základě elektronické žádosti studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje 1,5 násobek životního minima rodiny. Splnění této podmínky je student povinen prokázat předložením originálu písemného potvrzení s názvem "Sdělení pro účely přiznání stipendia" (dále jen potvrzení), vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal. Potvrzení pro účely přiznání stipendia  platí po dobu 21 měsíců od konce roku, za který byl příjem zjišťován (např.potvrzení příjmu za rok 2007 platí do konce září 2009) a je příslušným úřadem vydáván vždy od 1.října. Student je povinen doložit na každé období svůj nárok originálem aktuálního písemného potvrzení "Sdělení pro účely přiznání stipendia", které musí předložit nejpozději do 31. října. Pokud tak neučiní je mu výplata sociálního stipendia zastavena.

Student musí svůj zájem o stipendium projevit  vyplněním elektronického formuláře IS/STAG (po přihlášení v nabídce Moje studium volba Moje údaje) . Postup při podávání žádosti o přiznání sociálního stipendia a jeho výplatě  stanovuje Organizační vyhláška k podávání žádostí o přiznání sociálního stipendia a jeho výplatě.

Podmínky pro získání a výplaty sociálního stipendia se řídí čl. 5 a 6  Stipendijního řádu TUL.

Sociální stipendium se přiznává ve standardní době studia za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém student splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, s vyjimkou měsíců července a srpna.

Výše sociálního stipendia činí měsíčně 2.750 Kč.

O přiznání sociálního stipendia rozhoduje děkan. Rozhodnutí o (ne)přiznání sociálního stipendia se doručuje do vlastních rukou studentovi na studijním oddělení ve lhůtě 8 dnů od vyhlášení vydání rozhodnutí na úřední desce. Studenty nepřevzatá rozhodnutí budou vyvěšena na úřední desce - datum vyvěšení se pak považuje za datum doručení.. Student má zákonnou lhůtu 30 dnů od data doručení na podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí.

Výplata sociálního stipendia proběhne třikrát ročně vždy v druhé polovině měsíce (leden, duben, červenec) následujícího po příslušném výplatním období (září až prosinec, leden až březen, duben až červen) výhradně převodem na bankovní účet studenta.

Sociální stipendium se nezapočítává do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a je osvobozeno od daně z příjmů.